ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การันต์

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การันต์-, *การันต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การันต์[N] the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute, Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์, Example: ชื่อของฉันและชื่อของเพื่อนมีตัวการันต์อยู่, Thai definition: ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง ซึ่งมีไม้ทัณฑฆาตกำกับไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การันต์(การัน) น. “ที่สุดอักษร”, ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง ซึ่งมีไม้ทัณฑฆาตกำกับไว้ เช่นตัว “ต์” ในคำว่า “การันต์”, (ปาก) เรียกตัวอักษรที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ เช่น ล์ ว่า ล การันต์ ค์ ว่า ค การันต์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look it'll just take a second.- ร การันต์ ฟังนะ มันใช้เวลาไม่มาก Chapter Two 'Ink' (2009)
Spelled B-E-I-S-T-E.สะกด บอ-สระอี-สอ-ทอ-การันต์ Audition (2010)
Two Rs, two Ss, and an EY. Morrissey.ร สองตัว ซ สองตัว ย การันต์ มอร์ริซซีย์ The Smile (2012)
Linguists call this "nonlinear orthography,"นักภาษาศาสตร์เรียกนี้การันต์ไม่ เชิงเส้น Arrival (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การันต์ (–์)[X] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]   FR: [symbole de consonne muette]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
spelling(n) การสะกดคำ,การสะกดการันต์,ตัวสะกด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top