Search result for

กาก

(99 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กาก-, *กาก*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีกาก (n adj ) เป็นคำหยาบสำหรับด่าหญิงคนโง่แล้วชั่ว เพราะหญิงนั้นเปรียบเสมือนกากของทั้งปวง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กนกากบ่อทอง
กากสัสยีน ทองเหม็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาก[N] garbage, See also: waste, rubbish, Syn. เศษ, ขยะ, Example: แม่สั่งให้ลูกเอากากอาหารไปทิ้งในถังขยะ
กาก[N] khaki, See also: iron-rust colour, Example: ข้าราชการสวมเสื้อสีกากี, Thai definition: สีน้ำตาลปนเหลือง
กาก[N] female crow, Count unit: ตัว, Thai definition: กาตัวเมีย
กาก[ADJ] promiscuous, See also: lewd, dissolute, Syn. แพศยา, Example: หล่อนถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงกากี, Thai definition: หญิงมากชู้หลายผัว
กากคติ[N] kind of Thai verse, Thai definition: ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีดำเนินกลอนอย่างกาที่บินไป
กากบาท[N] cross, See also: plus sign, Example: ฉันทำเครื่องหมายกากบาทไว้หน้าข้อที่เลือก, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x
กากรุน[N] Carborundum, See also: emery, Thai definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง
กากหมู[N] crackling, Example: น้องชอบกินกากหมู, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: มันหมูที่เจียวเอาน้ำมันออกแล้ว
กากเดน[N] remnant, See also: remains, Syn. เดน, เศษเดน, Example: เขาเห็นฉันเป็นกากเดนที่ไร้ค่าสำหรับเขาไปแล้ว, Thai definition: สิ่งที่เหลือโดยไม่มีความต้องการแล้ว
กากขยาก[N] scraps, See also: waste matter, dregs, dross, residue, Count unit: กาก, Thai definition: กากที่หยาบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กากน. สิ่งที่เหลือเมื่อคั้นหรือคัดเอาส่วนดีออกแล้ว เช่น กากมะพร้าว
กากหยากเยื่อ
กากเดนเลือก (ใช้เป็นคำด่า) เช่น กากมนุษย์ คนกาก.
กาก-, กากน. กา (นก).
กากขยากน. กากที่หยาบ, หยากเยื่อ.
กากข้าวน. ข้าวเปลือกที่ปนอยู่ในข้าวสารหรือข้าวสุก.
กากคติ(กากะคะติ) น. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีดำเนินกลอนอย่างกาที่บินไป เช่น สรรเพ็ชญ์เจ้าได้ ทรงฤทธิ์เรืองไกร ย่อมบำเพงทาน ให้พระวิมุติ โลกุดรญาณแสวงศีลาจาร ประเสริฐหนักหนา (ชุมนุมตำรากลอน).
กากณึก(กากะหฺนึก) น. ทรัพย์มีค่าเท่าค่าแห่งชิ้นเนื้อพอกาพาไปได้
กากณึกชื่อมาตราเงินอย่างตํ่าที่สุด.
กากน้ำตาลน. ของเหลวสีดำ เหนียวข้น ไม่สามารถตกผลึกน้ำตาลได้อีก ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roughageกาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marcกากคั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sludgeกากตะกอน, ตม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiderกากบาท [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
residue, drugกากยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug residueกากยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crude fibreกากใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibre, crudeกากใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear wasteกากนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sewage sludgeกากตะกอนน้ำเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี, วัสดุที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ที่เป็น หรือประกอบด้วย หรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีที่มีค่ากัมมันตภาพรังสีสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งผู้ครอบครองวัสดุนั้นไม่ประสงค์จะใช้งานอีกต่อไป และให้หมายความรวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กำหนดให้เป็นกากกัมมันตรังสีด้วย
(ดู clearance level ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
กากบาทชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x
คำที่มักเขียนผิด คือ กากะบาด [คำที่มักเขียนผิด]
Sludgeกากตะกอน
ของแข็งที่แยกออกจากน้ำ หรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ; ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีทางเคมีและตกตะกอน ; กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Synthetic sludgeกากตะกอนสังเคราะห์
จุลชีพที่ได้จากการทดลอง โดยการให้อาหารแก่สารอินทรีย์ เช่น นมแข็ง น้ำซุปวัว เปปโทน เกลือของฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในส่วนผสมต่างๆ หลังจากเติมเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำเสียแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
กากพวกที่ไม่มีประโยชน์ ไร้สาระ [ศัพท์วัยรุ่น]
Kakee (Legendary Character)กากี (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Radioactive wastesกากกัมมันตภาพรังสี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That girl has gotten under your skin.เด็กสาวคนนั้นซ่อนอยู่ใต้หน้ากากนี้เอง Chuck in Real Life (2008)
I'm wearing a mask.ฉันใส่หน้ากาก Birthmarks (2008)
And now that our masks have been ripped off, we're seriously hampered.และขณะนี้หน้ากากของเราได้ถูกเปิดออก เราถูกทำให้หยุดชะงัีก Odyssey (2008)
We go through customs tomorrow.เตรียมการผ่านด่านศุลกากรพรุ่งนี้ Babylon A.D. (2008)
Do not remove goggles or face burst until 10 seconds after first light.โปรดใส่หน้ากาก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Molasses.กากน้ำตาล The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Molasses.-กากน้ำตาล The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I love the mask.หน้ากากนั่น เจ๋ง Superhero Movie (2008)
You put some kind of air intake in the mask.นาย ทำให้ อากาศ เข้าไปในหน้ากาก Superhero Movie (2008)
A man so disfigured by crashes, that he's forced to wear a mask.ชายที่เสียโฉมจากอุบัติเหตุ และต้องใส่หน้ากากไว้ Death Race (2008)
Anyone can wear the mask, But not just anyone can drive the car.ใครๆก็ใส่หน้ากากได้ แต่มีไม่กี่คนที่ซิ่งรถได้ Death Race (2008)
No one can see in, so you might want to take the mask off.ไงเคส, กระจกนี่มองจากข้างนอกเข้ามาไม่เห็น จะถอดหน้ากากออกก็ได้นะ Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กากน้ำตาล[n. exp.] (kāk nāmtān) EN: molasses   FR: mélasse [f]
กากนิวเคลียร์[n. exp.] (kāk niūkhlīa) FR: déchet nucléaire [m]
กากบาท[n.] (kākabāt) EN: cross ; plus sign   FR: croix [f]
กากมะพร้าว[n. exp.] (kāk maphrāo) EN: coconut residue ; coconut press cake   
กากมันสำปะหลัง[n. exp.] (kāk mansampalang) EN: cassava waste   
กากรุน[n.] (kākrun) EN: Carborundum ; emery   
กากอ้อย[n.] (kāk øi) EN: bagasse   FR: bagasse [f]
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by-product[N] กาก, See also: เศษ, ของที่เหลือ, Syn. excess, offshoot
crackling[N] กากหมู, See also: กากที่เหลือจากนำน้ำมันออกจากมันหมูแล้ว
crisscross[VT] กากบาท
cross[N] กากบาท
draff[N] กากอาหาร, See also: ขี้ตะกอน, เศษอาหาร, กาก, Syn. grounds, grouts, dregs, lees
dregs[N] กาก, See also: ตะกอน, Syn. sediment, lees
grounds[N] ตะกอน, See also: กาก, Syn. dregs, leavings, lot
lees[N] กาก, See also: ตะกอน, Syn. dregs, sediment
mark[VT] ทำเครื่องหมาย, See also: กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ, Syn. check, check off notch
molasses[N] กากน้ำตาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
bort(บอร์ทฺซ) n. เพชรชั้นเลว,กากเพชร
bortz(บอร์ทฺซ) n. เพชรชั้นเลว,กากเพชร
bulk(บัลคฺ) n. ขนาดสามมิติ,ความจุ,ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า,ส่วนสำคัญ,อาหารที่จะเป็นกากอาหารส่วนใหญ่,ความหนา,กอง,ทั้งก้อน,จำนวนหนา vi.,vi. ขยายตัว,เพิ่มขึ้น, Syn. volume,mass,body
burundi(บะรัน'ดี) n. ชื่อสาธารณรัฐในแอฟริกากลาง
canister(แคน'นิสเทอะ) n. กล่อง (มักเป็นโลหะ) ใส่ชากาแฟและอื่น ๆ ,ส่วนของหน้ากากกันแก๊สพิษ,ที่ใส่สารกรองแก๊สพิษ,ม่านกระสุน,ถ้ำ
cinder(ซิน'เดอะ) n. ขี้เถ้า,เถ้าถ่าน,ถ่าน,ถ่านไฟ,กากแร่,กากถ่านหิน, See also: cindery,cinderous adj.
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกาก
crisscross(adj) กากบาท,ไขว้,ซึ่งตัดกัน
cross(n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์
cross(vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน
crux(n) ปมปัญหา,ประเด็นสำคัญ,กางเขน,กากบาท
customhouse(n) โรงภาษี,ขนอน,ด่านศุลกาก
dregs(n) ตะกอน,ของเสีย,กาก,เศษ
dross(n) กาก,ขยะ,เศษ,ของเสีย
froth(n) ฟอง,กาก
guise(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องบังหน้า,หน้ากาก,การปรากฏ,ลักษณะภายนอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hazardous wasteกากของเสียอุตสาหกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
放射性廃棄物[ほうしゃせいはいきぶつ, houshaseihaikibutsu] (n ) กากกัมมันตรังสี , See also: R. radioactive waste

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top