ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -霆-, *霆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[霆, tíng, ㄊㄧㄥˊ] a sudden peal of thunder
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 2,571

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Xiè Tíng fēng, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄥ, / ] Tse Ting-Fung or Nicholas Tse (1980-), cantopop star, #15,879 [Add to Longdo]
[léi tíng, ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, ] sound of thunder, #21,590 [Add to Longdo]
大发雷[dà fā léi tíng, ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] extremely angry, #41,929 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] clap of thunder, #52,403 [Add to Longdo]
星流[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell him his pranks have been too broad to bear with, and that your grace hath screened and stood between much heat and him.[CN] 他闹得太无法无天 幸亏娘娘居中替他挡开了上面的雷 Hamlet (1948)
Tsugumo-dono.[JA] 津殿 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Tracy'll hit the ceiling.[CN] 特蕾西会大发雷 High Society (1956)
I say, you look a bit tousled. Have you flown off the handle?[CN] 我说,你看上去有点蓬头垢面的 你是不是大发雷了? Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
- I'm busy. - He's frothing at the mouth.[CN] 他正在大发雷 Sabrina (1954)
If I tell you, you'll be furious.[CN] 如果我告诉你 你会大发雷 Come Dance with Me! (1959)
Brewster is screaming because we didn't get Raven.[CN] 布儒斯特因为我们没有抓到雷文大发雷 Brewster is screaming because we didn't get Raven. This Gun for Hire (1942)
- Major Allshard, what in blazes...? - I know.[CN] 军需官,什么使你大发 雷 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
He was furious. By the time I could've been put in a tropical-island mood,[CN] 他大发雷 那个时候我的情绪不是那么 糟糕了 Sweet Smell of Success (1957)
I .. I bought some clothes the other day and it made him terribly angry.[CN] 之前我买了几件衣服,他就大发雷 Too Late for Tears (1949)
- Mrs. Danvers must be furious with me. - Hang Mrs. Danvers.[CN] 丹弗斯太太肯定要对我大发雷 Rebecca (1940)
He'll read it and he'll get pissed off...[CN] 但我知道他会如何反应 他会看 他会大发雷 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top