ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -櫻-, *櫻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[櫻, yīng, ] cherry, cherry blossom
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  嬰 (yīng ) 
Etymology: [pictophonetic] tree

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , / ] cherry, #9,162 [Add to Longdo]
樱桃[yīng táo, ㄊㄠˊ, / ] cherry, #11,488 [Add to Longdo]
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, / ] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry, #15,135 [Add to Longdo]
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ , / ] abandoned baby [Add to Longdo]
樱桃园[yīng táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, / ] The Cherry Orchard [Add to Longdo]
樱花草[yīng huā cǎo, ㄏㄨㄚ ㄘㄠˇ, / ] primrose [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cherry blossoms?[CN]  Eros + Massacre (1969)
cherries.[CN] 桃汁 Shine, Shine, My Star (1970)
The cherry blossoms were in full bloom then too.[CN] 那個時候花也是滿開 Eros + Massacre (1969)
They were in full bloom that day as well.[CN] 那一天也開著 Eros + Massacre (1969)
The cherry blossoms, like the look in your eyes, have fallen.[CN] 花開在人們的心中 Eros + Massacre (1969)
The cherry blossoms are blooming.[CN] 花開了 Eros + Massacre (1969)
Mashenka, don't forget to crush some cherries, for making wounds.[CN] 別忘記弄爛多點桃, 好用來裝傷口 Shine, Shine, My Star (1970)
Noe remembers the day with cherry blossoms in bloom, but I only remember that a cold wind was blowing.[CN] 野枝說當時開著花 但是我覺得那一天刮了寒冷的風 Eros + Massacre (1969)
They were my cherry blossoms.[CN] 那是我的 Eros + Massacre (1969)
I think it was your cherry pies.[CN] 我想是你的桃派 Lolita (1962)
In my village of Imajuku, they blossom one week before they do in Tokyo.[CN] 我老家福岡的花 比東京的早一周開 Eros + Massacre (1969)
There were blossoms that day as well.[CN] 開著漂亮的 Eros + Massacre (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top