ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

don

D AA1 N   
170 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -don-, *don*
Possible hiragana form: どん
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
don't seeอย่ามัวแต่มอง

English-Thai: Longdo Dictionary
hedonistic(adj) เป็นคนเจ้าสำราญ, R. hedonist
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
don[N] หัวหน้ามาเฟีย, See also: เจ้าพ่อมาเฟีย, หัวหน้าแกงค์
don[VT] สวมใส่ (คำทางการ), See also: ใส่เสื้อ, Syn. wear
done[ADJ] เสร็จสิ้น, See also: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย, Syn. complete, ended, Ant. unfinished, incomplete
dong[SL] อวัยวะเพศชาย
don't[ABBR] ไม่ (คำย่อของ do not)
donee[N] ผู้ได้รับบริจาค (คำทางการ), See also: ผู้รับของบริจาค, Syn. recipient, assignee
donor[N] ผู้บริจาค, Syn. benefactor, giver, patron, supporter
donate[VT] บริจาค, See also: มอบให้, อุทิศให้, Syn. bestow, devote
donkey[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. idiot, imbecile, dope, Ant. genius, sage
donkey[N] ลา, Syn. ass, burro

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
don(ดอน) n. คำที่ใช้เรียกผู้ชายสเปน,บุคคลสำคัญ vt. ใส่เสื้อ
don juan(ดอนวาน') n. ชายเจ้าชู้,นักล่าผู้หญิงเพื่อการเสพย์สวาท,เสื้อผู้หญิง
don't(โดนทฺ) do not, See also: don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม
dona(ดอ'นะ) n. คุณนาย
donate(โด'เนท) vt. บริจาค,มอบให้,ให้,อภินันทนาการ. vi. มอบของขวัญให้,บริจาค,อภินันทนาการ. n., Syn. give
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant
donative(ดอน'นะทิฟว) n. สิ่งที่บริจาค,ของบริจาค,เงินบริจาค,ของขวัญ
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
donee(โด'นี') n. ผู้ได้รับบริจาค
donkey(ดอง'คี) n. ลา,คนโง่,คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม

English-Thai: Nontri Dictionary
don(vt) สวม,ใส่
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
done(vt) pp ของ do
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น
donor(n) ผู้ให้,ผู้บริจาค,ผู้บริจาคเลือด,ผู้มอบ
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
donatio inter vivos (L.)การให้ที่มีผลระหว่างมีชีวิต [ดู gift inter vivos] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donatio mortis causa (L.)การให้ที่มีผลเมื่อตายแล้ว [ดู gife causa mortis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donative intentเจตนาให้ (โดยเสน่หา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doneeผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donorผู้ให้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
donorผู้ให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donor policyกรมธรรม์บริจาค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
donor, general; donor, universalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
donor, universal; donor, generalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donalson's Applicatorsเครื่องสอดใส่แร่แบบโดแนลสัน [การแพทย์]
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]
Donitzยุงแอไคไนตัส [การแพทย์]
Donkey Raisesขี่หลังเขย่งเท้า [การแพทย์]
Donor Areaบริเวณให้ [การแพทย์]
Donor Countries/ International Organizationsประเทศ/องค์การระหว่างประเทศผู้ให้ [การทูต]
Donor countryประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Donor Setsชุดเจาะเลือดผู้บริจาคที่ใช้สำหรับเจาะเลือดใส่ขว [การแพทย์]
Donor Siteตำแหน่งที่จะต้องเอากระดูกออกไป,ตำแหน่งที่ย้ายเนื้อเยื่อไปปลูกที่อื่นที่บริเวณให้ [การแพทย์]
Donorsผู้ให้เลือด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Don't mind (slang) ไม่ถือสา ไม่ใส่ใจ
See also: A. attend,
donny[ดอนนี่] (n ) (แสลง) ส้วมซึมขนาดเล็ก ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าไกลๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donAbove all, don't tell a lie.
donA child has the problem which parents don't know.
donA couch potato is something that I don't want to be.
donActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
donAdmitting what you say, I don't like the way you say it.
donAdvances in science don't always benefit humanity.
donA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
donAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
donAfter all we had done, he was still ungrateful.
donAfter he had done his homework, he watched TV.
donAfter I had done my homework, I went to bed.
donA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่า[AUX] do not, See also: don't, never, Example: เวลาซื้อของอย่าเชื่อผู้ขาย ร้อยทั้งร้อยเขาต้องบอกว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้, Thai definition: คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่างๆ
สุก[ADJ] cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
ลา[N] donkey, Example: ลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
เงินบริจาค[N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผู้บริจาค[N] donator, See also: donor, giver, contributor, sponsor, Syn. ผู้ให้, ผู้สงเคราะห์, Ant. ผู้รับบริจาค, Example: ผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่กำแพงตึก, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ผู้ให้[N] giver, See also: donor, supplier, sponsor, contributor, Syn. ผู้บริจาค, ผู้อุทิศ, ผู้เสียสละ, Ant. ผู้รับ, Example: พ่อแม่คือผู้ให้เสมอ ถึงแม้ลูกจะเติบโต ปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ตาม, Count unit: คน, Thai definition: ยกหรือมอบสิ่งที่เป็นของตนแก่ผู้อื่น
ได้ที่[ADV] done to a turn, Syn. เหมาะ, พอดี, ถึงที่กะไว้, ถึงที่เหมาะ, Example: เธอเคี่ยวกะทิจนได้ที่
ทำทาน[V] donate, See also: give alms, Syn. ให้ทาน, บริจาคทาน, Example: แม่ไปทำทานที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เนื่องในวันเกิดทุกๆ ปี
ทิ้งทาน[V] donate, See also: give away alms by scattering, Syn. โปรยทาน, Example: เมื่อแห่นาครอบโบสถ์เสร็จแล้ว นาคก็จะทิ้งทานให้กับผู้ที่มาแห่นาค, Thai definition: ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ
ทายก[N] grantor, See also: donor, donator, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DON D AA1 N
DONE D AH1 N
DONA D OW1 N AH0
DONG D AO1 NG
DONS D AA1 N Z
DONN D AA1 N
DONG D AO1 NG G
DONZE D AA1 N Z
DON'T D OW1 N T
DONAT D OW1 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Don (n) dˈɒn (d o1 n)
don (v) dˈɒn (d o1 n)
Dont (n) dˈount (d ou1 n t)
done (v) dʌn (d uh n)
dons (v) dˈɒnz (d o1 n z)
don't (v) dount (d ou n t)
donor (n) dˈounər (d ou1 n @ r)
Donuts (n) dˈounʌts (d ou1 n uh t s)
Donald (n) dˈɒnld (d o1 n l d)
donate (v) dˈounˈɛɪt (d ou1 n ei1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不要[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, ] don't!; must not, #244 [Add to Longdo]
东西[dōng xī, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ, 西 / 西] east and west, #340 [Add to Longdo]
东西[dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] thing; stuff; person, #340 [Add to Longdo]
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, / ] to use; to act; to move; to change, #769 [Add to Longdo]
[dǒng, ㄉㄨㄥˇ, ] to understand; to know, #856 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, / ] east; host (i.e. sitting on east side of guest); landlord; surname Dong, #1,096 [Add to Longdo]
难道[nán dào, ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] don't tell me ...; could it be that...?, #1,728 [Add to Longdo]
动物[dòng wù, ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] animal, #1,761 [Add to Longdo]
动作[dòng zuò, ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] movement; motion; action, #1,808 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] winter, #1,965 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鈍角[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どんな[どんな, donna] อย่างไหน แบบไหน
鈍物[どんぶつ, donbutsu] (n ) คนหัวทึบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Don Juan {m}Don Juan [Add to Longdo]
Donator {m}; Spender {m}donator; donor [Add to Longdo]
Donner {m}thunder [Add to Longdo]
Donnerbüchse {f}blunderbuss [Add to Longdo]
Donnerschlag {m}peal of thunder [Add to Longdo]
Donnerschlag {m} | Donnerschläge {pl}thunderclap | thunderclaps [Add to Longdo]
Donnerstag {m}Thursday [Add to Longdo]
Donnerstimme {f} | Donnerstimmen {pl}thundering voice | thundering voices [Add to Longdo]
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}golly [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}gosh [Add to Longdo]
Universitätsdozent {m} (insb. in Cambridge oder Oxford)don [Br.] [Add to Longdo]
donnern | donnernd | gedonnert | donnert | donnerteto thunder | thundering | thundered | thunders | thundered [Add to Longdo]
donnernto rifle [Add to Longdo]
donnernto blast [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name [Add to Longdo]
ヨードン[よーどん, yo-don] Yourdon [Add to Longdo]
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]
近似雑音[きんじざつおん, kinjizatsuon] pseudonoise (pn) [Add to Longdo]
近似雑音系列[きんじざつおんけいれつ, kinjizatsuonkeiretsu] pseudonoise sequence, pn sequence [Add to Longdo]
ノードネーム[のーどねーむ, no-done-mu] nodename [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
曇天[どんてん, donten] bewoelkter_Himmel [Add to Longdo]
木曜[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
木曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
殿[どの, dono] HALLE, PALAST, HERR [Add to Longdo]
殿[どの, dono] Feudalherr [Add to Longdo]
殿[どの, dono] -dono Herrn... [Add to Longdo]
迅雷[じんらい, jinrai] Donnerschlag [Add to Longdo]
鈍器[どんき, donki] stumpfer (als Waffe benutzter), Gegenstand [Add to Longdo]
鈍感[どんかん, donkan] gefuehllos, stumpf, dickfaellig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Don \Don\, v. t. [imp. & p. p. {Donned}; p. pr. & vb. n.
   {Donning}.] [Do + on; -- opposed to doff. See {Do}, v. t.,
   7.]
   To put on; to dress in; to invest one's self with.
   [1913 Webster]
 
      Should I don this robe and trouble you. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      At night, or in the rain,
      He dons a surcoat which he doffs at morn. --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Don \Don\ (d[o^]n), n. [Sp. don; akin to Pg. dom, It. donno; fr.
   L. dominus master. See {Dame}, and cf. {Domine}, {Dominie},
   {Domino}, {Dan}, {Dom}.]
   1. Sir; Mr; Signior; -- a title in Spain, formerly given to
    noblemen and gentlemen only, but now common to all
    classes.
    [1913 Webster]
 
       Don is used in Italy, though not so much as in
       Spain. France talks of Dom Calmet, England of Dan
       Lydgate.               --Oliphant.
    [1913 Webster]
 
   2. A grand personage, or one making pretension to
    consequence; especially, the head of a college, or one of
    the fellows at the English universities. [Univ. Cant] "The
    great dons of wit." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Don
   n 1: a Spanish gentleman or nobleman
   2: teacher at a university or college (especially at Cambridge
     or Oxford) [syn: {preceptor}, {don}]
   3: the head of an organized crime family [syn: {don}, {father}]
   4: Celtic goddess; mother of Gwydion and Arianrhod; corresponds
     to Irish Danu
   5: a European river in southwestern Russia; flows into the Sea
     of Azov [syn: {Don}, {Don River}]
   6: a Spanish courtesy title or form of address for men that is
     prefixed to the forename; "Don Roberto"
   v 1: put clothing on one's body; "What should I wear today?";
      "He put on his best suit for the wedding"; "The princess
      donned a long blue dress"; "The queen assumed the stately
      robes"; "He got into his jeans" [syn: {wear}, {put on},
      {get into}, {don}, {assume}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 don /dɔ̃/ 
  gift; present; dowry

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Don /dɔn/ 
  thu

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Don /dɔn/
  Don

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top