ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeit

Z AY1 T   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeit-, *zeit*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zeitgeist (n ) ความคิดตามสมัย
Zeitpunkt {m} | zum jetzigen Zeitpunkt | zu einem späteren Zeitpunkt[นาว] (n ) คำนาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about this one-- trevor zeitlan?แล้วคนนี้หล่ะ เทรเวอร์ ไวต์แลน? Chapter Eight 'Villains' (2008)
Let's introduce mr. Zeitlan to mr. Gray.พาคุณไซต์แลนไปหาคุณเกรย์หน่อยเร็ว Chapter Eight 'Villains' (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEIT    Z AY1 T
ZEITZ    Z IY1 T S
ZEITER    Z AY1 T ER0
ZEITLER    Z AY1 T AH0 L ER0
ZEITLER    Z AY1 T L ER0
ZEITLIN    Z AY1 T L IH0 N
ZEITUNG    Z AY1 T AH0 NG
ZEITGEIST    T S AY1 T G AY2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zeitgeist    (n) zˈaɪtgaɪst (z ai1 t g ai s t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
贅沢[ぜいたく, zeitaku] (vt) ฟุ่มเฟือย

German-Thai: Longdo Dictionary
Zeit(n) |die, nur Sg.| เวลา
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ช่วงเวลา, See also: Dauer
Zeit(n) |die, pl. Zeiten| ยุคสมัย, ช่วงประวัติศาสตร์ เช่น zu allen Zeiten, zu Daimlers Zeit
Zeit nehmenให้เวลา เช่น Der Professor nimmt sich für jeden Bericht Zeit., See also: sich nicht beeilen
Zeit nehmen mit etw.(phrase) ให้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit nehmen mit jm.(phrase) ให้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
Zeitaufwand(n) |der, nur Sg.| เวลาที่ต้องใช้การทำงานชิ้นหนึ่งๆ ให้สำเร็จ
Zeiten(n) |pl.|, See also: Zeit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zeitlicher Abstand; Verzögerung {f}time lag [Add to Longdo]
zeitweiliger Ausschlusssuspension [Add to Longdo]
zeitweilige Entziehung {f}suspension [Add to Longdo]
Zeit {f} | Zeiten {pl} | zur rechten Zeit | zur rechten Zeit | in schlechten Zeiten | angegebene Zeit | Zeit brauchen | Zeit finden für; dazu kommen | jdm. Zeit lassen | sich Zeit lassen | Zeit und Ort bestimmen | die Zeit totschlagen; die Zeit vertreiben | die Zeit verbringen | sich die Zeit vertreiben | seine Zeit vertrödeln | die Zeit vertrödeln | eine schöne Zeit haben; viel Spaß haben | in kurzer Zeit | harte (schwere; schlimme) Zeiten | mit der Zeit Schritt halten | mit der Zeit gehen | seiner Zeit voraus | etw. zur falschen Zeit tun | Zeit vergeuden | Zeit verwenden auf | Zeit zu gewinnen suchen | Zeit herausschinden | eine lange Zeit schönen Wetters | der Zahn der Zeit | zur rechten Zeit | absolute Zeittime | times | in due time | in good season | in times of scarceness | indicated time; time indicated | to take time | to get round to | to give someone time | to take up time | to set time and place | to kill time | to spend the time | to while away the time | to while away one's time | to fritter away time | to have a nice time | in a little while | hard times | to keep up with the time | to keep up with the times | ahead of the times | to sing the Magnificat at matins | to waste time | to spend time on | to play for time | to temporize | a long spell of fine weather | the ravages of time | seasonable | absolute time [Add to Longdo]
Zeit schindento stall [Add to Longdo]
Zeit und Geld verplempern (auf Staatskosten)to boondoggle [Am.] [Add to Longdo]
Zeit {f}; Zeitform {f} [gramm.] | Zeiten {pl} | im Präsens; in der Gegenwart | im Futur; in der Zukunft | im Präteritum; in der Vergangenheittense | tenses | in the present tense | in the future tense | in the past tense [Add to Longdo]
Zeit {f}hours [Add to Longdo]
Zeit {f}; Frist {f}terms [Add to Longdo]
Zeitablauf {m}timing [Add to Longdo]
Zeitabschnitt {m}period (of time) [Add to Longdo]
Zeitalter {n}; Alter {n}age [Add to Longdo]
Zeitanteil {m}time slice [Add to Longdo]
Zeitanteilsverfahren {n}; Mehrbenutzerbetriebsart {f}time sharing [Add to Longdo]
Zeitarbeit {f}temporary work; temp work; temporary employment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツァイトガイスト[, tsuaitogaisuto] (n) (See 時代精神) zeitgeist (ger [Add to Longdo]
関税と貿易に関する一般協定[かんぜいとぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, kanzeitobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT [Add to Longdo]
時代精神[じだいせいしん, jidaiseishin] (n) spirit of the age; zeitgeist [Add to Longdo]
節税対策[せつぜいたいさく, setsuzeitaisaku] (n) tax-saving measure; tax-reduction strategy [Add to Longdo]
租税転嫁[そぜいてんか, sozeitenka] (n) shifting of tax; tax shifting [Add to Longdo]
納税通知書[のうぜいつうちしょ, nouzeitsuuchisho] (n) tax notice [Add to Longdo]
免税店[めんぜいてん, menzeiten] (n) duty-free store [Add to Longdo]
免税点[めんぜいてん, menzeiten] (n) tax exemption limit [Add to Longdo]
贅沢[ぜいたく, zeitaku] (adj-na,n) (1) luxury; extravagance; (vs) (2) to live in luxury; (P) [Add to Longdo]
贅沢屋[ぜいたくや, zeitakuya] (n) person who lives an extravagant lifestyle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小康[しょうこう, shoukou] zeitweilige_Ruhe, zeitweilige_Linderung [Add to Longdo]
新聞[しんぶん, shinbun] Zeitung [Add to Longdo]
新聞紙[しんぶんし, shinbunshi] Zeitung, Zeitungspapier [Add to Longdo]
日時[にちじ, nichiji] Zeit, Datum, Tag_und_Stunde [Add to Longdo]
[じゅん, jun] Zeitraum_von_10_Tagen [Add to Longdo]
[とき, toki] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
時代[じだい, jidai] Zeitalter, Periode, -Aera, -Zeit [Add to Longdo]
時刻[じこく, jikoku] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
時差[じさ, jisa] Zeitunterschied [Add to Longdo]
時間[じかん, jikan] Zeit, Stunde [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Zeit /tsait/ 
   hours; terms; time

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top