ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unproductive

AH2 N P R AH0 D AH1 K T IH0 V   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unproductive-, *unproductive*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Unproductive.ไม่คืบหน้าเลย Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unproductiveI believe it would be unproductive with regard to the present recovery.
unproductiveThe retired often feel that they are useless and unproductive.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNPRODUCTIVE    AH2 N P R AH0 D AH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unproductive    (j) ˌʌnprədˈʌktɪv (uh2 n p r @ d uh1 k t i v)
unproductively    (a) ˌʌnprədˈʌktɪvliː (uh2 n p r @ d uh1 k t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unproduktiv; unergiebig {adj} | unproduktiver | am unproduktivstenunproductive | more unproductive | most unproductive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
非生産的[ひせいさんてき, hiseisanteki] (adj-na) unproductive; counterproductive [Add to Longdo]
貧栄養湖[ひんえいようこ, hin'eiyouko] (n) lake with low nutrient level; oligotrophic lake; unproductive lake [Add to Longdo]
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful [Add to Longdo]
不毛[ふもう, fumou] (adj-na,n,adj-no) sterile; barren; unproductive; sour; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unproductive \Unproductive\
   See {productive}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unproductive
   adj 1: not producing or capable of producing; "elimination of
       high-cost or unproductive industries" [ant: {productive}]
   2: not producing desired results; "the talks between labor and
     management were unproductive"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top