ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tunk

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tunk-, *tunk*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stunk(สทังคฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stink

English-Thai: Nontri Dictionary
stunk(vi) pt และ pp ของ stink

CMU English Pronouncing Dictionary
TUNKS    T AH1 NG K S
TUNKU    T AH1 NG K UW0
TUNKELANG    T AH2 NG K L AE1 NG

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Tunk \Tunk\ (t[u^][ng]k), n.
     A sharp blow; a thump. [Prov. Eng. or Colloq. U. S.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top