ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timbre

T IH1 M B ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timbre-, *timbre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timbre[N] ลักษณะเสียงร้องหรือท่วงทำนองที่แตกต่างกัน, Syn. tone, tonality, resonance, intonation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timbre(ทิม'เบอะ) n.,F. ลักษณะของเสียงร้องหรือเสียงจากเครื่องดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
timbre(n) น้ำเสียง
timbrel(n) รำมะนา,กลองเล็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He obviously manipulated the pitch and the timbre of the voice.เห็นได้ัชัดว่าเขาได้ปรับแต่ง ระดับและท่วงทำนอง ของเสียง The Boy with the Answer (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp   FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
แปะสแตมป์[v. exp.] (pae sataēm) EN: stick on a stamp   FR: apposer un timbre ; coller un timbre ; timbrer
ไปรษณียากร[n. exp.] (praisanīyākøn) EN: postage stamp   FR: timbre postal [m]
สะสมสแตมป์[v. exp.] (sasom sataēm) EN: stamp collecting   FR: collectionner les timbres
แสตมป์ = สแตมป์[n.] (sataem) EN: stamp ; postage stamp   FR: timbre [m] ; timbre-poste [m]
ตีตรา[v.] (tītrā) EN: seal ; stamp ; chop   FR: timbrer ; estampiller
ติดสแตมป์[v. exp.] (tit sataēm) EN: stick on a stamp ; put on a stamp ; stamp   FR: timbrer (une lettre) ; coller un timbre
ตรา[n.] (trā) EN: stamp ; seal   FR: sceau [m] ; timbre [m] ; cachet [m]
ตราไปรษณียากร[n.] (trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp ; revenue stamp   FR: timbre postal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMBRE T IH1 M B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timbre (n) tˈæmbrə (t a1 m b r @)
timbrel (n) tˈɪmbrəl (t i1 m b r @ l)
timbres (n) tˈæmbrəz (t a1 m b r @ z)
timbrels (n) tˈɪmbrəlz (t i1 m b r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Timbre {n}; Klangfarbe {f} [mus.] {adj} | Klangfarben {pl}timbre | timbres [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音色(P);音いろ[ねいろ(P);おんしょく(音色), neiro (P); onshoku ( neiro )] (n,adj-no) (1) tone color; tone colour; tone quality; timbre; (2) synthesizer patch; synthesiser patch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timber \Tim"ber\, n. [Probably the same word as timber sort of
   wood; cf. Sw. timber, LG. timmer, MHG. zimber, G. zimmer, F.
   timbre, LL. timbrium. Cf. {Timmer}.] (Com.)
   A certain quantity of fur skins, as of martens, ermines,
   sables, etc., packed between boards; being in some cases
   forty skins, in others one hundred and twenty; -- called also
   {timmer}. [Written also {timbre}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timber \Tim"ber\, n. [F. timbre. See {Timbre}.] (Her.)
   The crest on a coat of arms. [Written also {timbre}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timbre \Tim"bre\, n.
   See 1st {Timber}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timbre \Tim"bre\, n. [F., a bell to be struck with a hammer,
   sound, tone, stamp, crest, in OF., a timbrel. Cf. {Timbrel}.]
   1. (Her.) The crest on a coat of arms.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The quality or tone distinguishing voices or
    instruments; tone color; clang tint; as, the timbre of the
    voice; the timbre of a violin. See {Tone}, and {Partial
    tones}, under {Partial}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timbre
   n 1: (music) the distinctive property of a complex sound (a
      voice or noise or musical sound); "the timbre of her
      soprano was rich and lovely"; "the muffled tones of the
      broken bell summoned them to meet" [syn: {timbre},
      {timber}, {quality}, {tone}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 timbre /tɛ̃bʀ/ 
  alarm; stamp; postage stamp

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 timbre
  1. bell(sonorilo)
  2. bell(tintilo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top