ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thither

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thither-, *thither*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thither(adv) ไปยังที่นั่น
thither(adj) ไกลออกไป, Syn. beyond, there, toward
thitherto(adv) จนกว่าจะถึงเวลานั้น, Syn. till then

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thither(ธิธ'เธอะ) adv. ที่นั่น, ไปยังที่นั่น adj. ด้านอื่น, ไกลออกไป
thitherto(ธิธเธอะทู') adv. จนกว่าจะถึงเวลานั้น, Syn. up to that time, until then

English-Thai: Nontri Dictionary
thither(adv) ไปยังที่นั้น, ไปที่นั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thitherHe rambled hither and thither.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โน่น[nōn] (pron) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)  FR: là ; là-bas
โน้น[nōn] (adj) EN: that (over there) ; yonder ; thither (old - form.)  FR: là-bas ; là-haut

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thither (a) ðˈɪðər (dh i1 dh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
到那里[dào nà lǐ, ㄉㄠˋ ㄋㄚˋ ㄌㄧˇ, / ] thither [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thither \Thith"er\, adv. [OE. thider, AS. [eth]ider; akin to E.
   that; cf. Icel. [thorn]a[eth]ra there, Goth.
   [thorn]a[thorn]r[=o] thence. See {That}, and {The}.]
   1. To that place; -- opposed to {hither}.
    [1913 Webster]
 
       This city is near; . . . O, let me escape thither.
                          --Gen. xix.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       Where I am, thither ye can not come. --John vii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   2. To that point, end, or result; as, the argument tended
    thither.
    [1913 Webster]
 
   {Hither and thither}, to this place and to that; one way and
    another.
    [1913 Webster]
 
   Syn: There.
 
   Usage: {Thither}, {There}. Thither properly denotes motion
      toward a place; there denotes rest in a place; as, I
      am going thither, and shall meet you there. But
      thither has now become obsolete, except in poetry, or
      a style purposely conformed to the past, and there is
      now used in both senses; as, I shall go there
      to-morrow; we shall go there together.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thither \Thith"er\, a.
   1. Being on the farther side from the person speaking;
    farther; -- a correlative of hither; as, on the thither
    side of the water. --W. D. Howells.
    [1913 Webster]
 
   2. Applied to time: On the thither side of, older than; of
    more years than. See {Hither}, a. --Huxley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thither
   adv 1: to or toward that place; away from the speaker; "go there
       around noon!" [syn: {there}, {thither}] [ant: {here},
       {hither}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top