ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tattered

T AE1 T ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tattered-, *tattered*, tatter, tattere
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tattered(adj) ซึ่งขาดรุ่งริ่ง, See also: กะรุ่งกะริ่ง, ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. old, ragged

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not wearing an evening gown, and carrying such a tattered branded bag to this place.คุณไม่ได้ใส่ชุดราตรี แล้วก็... คุณมาที่นี่ กับกระเป๋าเก่าๆขาดๆ Episode #1.5 (2010)
I saw what you two were looking at this morning-- the tattered box, old photographs.ฉันเห็นสิ่งที่เธอสองคนกำลังดูเมื่อเช้านะ กล่องรุ่งริ่ง ที่มีรูปเก่าๆ Petty in Pink (2011)
We must ride like thundering waves under the tattered battle flag of my father.เราต้องบุก ให้เหมือนคลื่นยักษ์ถล่ม ภายใต้ธงสัญลักษณ์ของบิดาข้า Snow White and the Huntsman (2012)
And here I was prepared to kick your tattered ass.และฉันก็เตรียมเตะเธอแล้ว There's Bo Place Like Home (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tatteredA tattered flag which continues to flutter in the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่งริ่ง(adj) ragged, See also: tattered, shabby, Example: หล่อนสวมเสื้อเชิ้ตมีชายครุยรุ่งริ่งแบบโคบาลแถวอกเสื้อ
กะรุ่งกะริ่ง(adj) ragged, See also: tattered, shabby, Syn. รุ่งริ่ง, Example: เขาสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง, Thai Definition: ขาดออกเป็นริ้วๆ, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุดลุ่ย[lutlui] (v) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged  FR: être débraillé

CMU English Pronouncing Dictionary
TATTERED T AE1 T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tattered (j) tˈætəd (t a1 t @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんぼろ[onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
襤褸;藍褸[ぼろ;らんる(襤褸), boro ; ranru ( boro )] (n,pref) rag; scrap; tattered clothes; fault (esp. in a pretense, pretence); defect; run-down or junky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tatter \Tat"ter\, v. t. [p. p. {Tattered}.]
   To rend or tear into rags; -- used chiefly in the past
   participle as an adjective.
   [1913 Webster]
 
      Where waved the tattered ensigns of Ragfair. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tattered
   adj 1: worn to shreds; or wearing torn or ragged clothing; "a
       man in a tattered shirt"; "the tattered flag"; "tied up
       in tattered brown paper"; "a tattered barefoot boy"; "a
       tatterdemalion prince" [syn: {tattered},
       {tatterdemalion}]
   2: ruined or disrupted; "our shattered dreams of peace and
     prosperity"; "a tattered remnant of its former strength"; "my
     torn and tattered past" [syn: {shattered}, {tattered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top