Search result for

tarnen

(56 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarnen-, *tarnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tarnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tarnen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You mind ifl sit down? The object, Kendig, was to dismantle... the Russian network over there.Sie sollten das russische Spionagesystem enttarnenHopscotch (1980)
We're not in the Indianapolis 500. We can't have a car with numbers on it. - We have to camouflage the car somehow.Wir können keinen beliebigen Wagen nehmen, wir müssen ihn tarnenThe Cannonball Run (1981)
You gotta hide with that shit...Du musst dich tarnenScarface (1983)
She is in a position where she can expose our cultural mission for what it is, an intelligence operation.Sie ist in der Lage, unsere kulturelle Mission als das, was es tatsächlich ist, nämlich eine Spionageorganisation, zu enttarnenDead Ringer (1984)
- Enough energy to hide a ship? - A cloaking device.- Kann es ein Schiff tarnenStar Trek III: The Search for Spock (1984)
If my guess is right, they'll have to de-cloak before they can fire.Sie müssen enttarnen, bevor sie feuern können, soweit ich weiß. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
He's also gonna be really easy to spot in the wilderness.Und er wird auch ziemlich leicht erkennbar sein in der Wildnis. Ich kann ihn tarnenHills of Fire (1986)
I burned down half a mountain to keep the lid on this thing.Ich habe einen halben Berg niedergebrannt, um die Sache zu tarnenHills of Fire (1986)
(Michael) Not if we camouflage him.- Nicht, wenn wir ihn tarnenKnight Flight to Freedom (1986)
Now all we have to do is camouflage the tarpaulin, check the starter here back to the wine battery and cover up the rope with vines.- Wir müssen die Zeltplane etwas tarnen. Prüfen, ob der Starter mit der Weinbatterie verbunden ist. Das Seil darf natürlich auch nicht so auffallen. Jack of Lies (1986)
Buried deep inside big business disguised as honest traders.Sie tarnen sich als ehrbare Geschäftsleute. Avenging Force (1986)
You better put some camouflage on, sir.Sie sollten sich tarnen, Sir. Mannequin (1987)
Don't know where the network hid something that big, but they managed.Weiß der Teufel, wie die den Sender tarnenThe Running Man (1987)
To seek covertly, to go stealthily, to slink, slither.Unauffällig suchen, heimlich vorgehen, sich tarnenEncounter at Farpoint (1987)
If it is Romulan it could be cloaked.Die Romulaner tarnen ihre Schiffe. Heart of Glory (1988)
All the other food has been served. That's it ? 1 measly ham ?Er sollte einen Slant links und dann einen Buttonhook machen, danach auf und ab hüpfen, sich tarnen... Can I Get a Witness? (1988)
Enough to expose Koenig in Zurich...Ich wusste genug, um in Zürich Koenig zu enttarnenThe Bourne Identity (1988)
Undercover pigs pretending' to be queers.Beschattungsschweine, die sich als Schwule tarnenPatty Hearst (1988)
(Man) 'Neighbours report the SLA members did not conceal their presence.Die SLA-Mitglieder machten kaum Anstalten ihren Aufenthalt zu tarnenPatty Hearst (1988)
No! No! Gina!Diese Szene auf dem Dach sollte eine Undercover-Polizistin von uns enttarnenFruit of the Poison Tree (1989)
Stand by to de-cloak forflring.Fertig zum Enttarnen und Feuern. Star Trek V: The Final Frontier (1989)
She must make it look like a rape.Sie muss es als Vergewaltigung tarnenPresumed Innocent (1990)
- Can Andrews connect him to you? To us?Könnte Andrews deinen Informanten enttarnenAm I a Winner? (1991)
But how would you overcome the Romulan cloaking device?Aber die Romulaner tarnen ihre Schiffe. Redemption II (1991)
It took away the cocaine of his beloved and it threatened to denounce the supplier what was destroying his life and her of many people others.Er nahm das Kokain seiner Geliebten an sich und drohte damit, den zu enttarnen, der ihr und anderen das Gift gab. The Affair at the Victory Ball (1991)
You're in danger of being exposed.Man könnte Sie enttarnenThe Mind's Eye (1991)
We'll make it look like suicide!Wir tarnen es als Selbstmord. Lethal Weapon 3 (1992)
As soon as I have the necessary evidence I intend to expose them and make it absolutely clear that they are not welcome here.Sobald ich die Beweise habe, werde ich diese Fremden enttarnen und ihnen deutlich erklären, dass sie hier nicht willkommen sind. Time's Arrow: Part II (1992)
I would travel back to a time when there were plagues and epidemics so I could murder and use the disease as a cover.Ich würde mich in eine Zeit begeben, die von Seuchen heimgesucht ist. So könnte ich meine Morde als Seuchenopfer tarnenTime's Arrow: Part II (1992)
We're putting the mud on our faces for camouflage.Da müssen wir uns tarnenA Battle of Wheels (1992)
First, you pretend to lose officers during transport, then you ask us for help and get us to expose our operatives.Erst tun Sie, als hätten Sie lhre Leute beim Beamen verloren, dann bitten Sie uns um Hilfe, damit wir unsere Agenten enttarnenAttached (1993)
We will be cloaked.Wir tarnen uns. Face of the Enemy (1993)
Pilot, drop shields and cloak the ship.Pilot, Schilde runter und Schiff tarnenFace of the Enemy (1993)
This apparel will help you pass as a common merchant.Damit werden Sie sich als normaler Kaufmann tarnenFrame of Mind (1993)
We have to hit them the instant they begin to cloak. -Aye, sir.Wir müssen sie beim Tarnen treffen. Star Trek: Generations (1994)
-We are cloaking. -What?Wir tarnen uns. Star Trek: Generations (1994)
Two Klingon attack cruisers decloaking, port and starboard.Zwei klingonische Schlachtschiffe enttarnen sich. All Good Things... (1994)
Engage cloak.TarnenAll Good Things... (1994)
The only person in the world who can blow my cover.Der einzige Mensch weltweit, der mich enttarnen kann. The D'Arcy Files (1994)
We should cloak and then we should sharpen our blades too.Wir sollten uns tarnen, und wir sollten auch unsere Klingen schärfen. Blood Oath (1994)
Cloak the ship.Tarnen Sie das Schiff. Defiant (1994)
Go to impulse, decloak the ship, raise shields and stand by phasers.Gehen Sie auf Impuls. Enttarnen Sie das Schiff. Schilde rauf und Phaser bereithalten. Defiant (1994)
I want to de-cloak for exactly six seconds.Ich will sie für exakt sechs Sekunden enttarnenThe Search: Part I (1994)
When I was in the resistance, I learned to camouflage subspace messages using quantum interference.Als ich beim Widerstand war, Iernte ich Subraumnachrichten zu tarnenThe Search: Part II (1994)
We can camouflage the equipment.Wir können das Gerät tarnenHomeward (1994)
He could be wearing any kind of disguise.Er könnte sich auf jegliche Weise tarnenYoung at Heart (1994)
Arm quantum torpedoes... drop the cloak, and raise shields.Quantentorpedos laden, enttarnen und Schilde hochfahren. The Way of the Warrior (1995)
I suppose it's possible. But there's no way to know without de-cloaking and using our primary sensor array.Das können wir nur feststellen, wenn wir uns enttarnen The Way of the Warrior (1995)
The synthetic nerve-block we were developing, disguised as aspirin.Wir tarnen die synthetischen Nervenblocker als Aspirin. Whine, Whine, Whine (1995)
We're de-cloaking.- Wir enttarnen uns! The Die Is Cast (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abdecken; verbergen; maskieren; tarnen | abdeckend; verbergend; maskierend; tarnend | abgedeckt; verborgen; maskiert; getarntto mask | masking | masked [Add to Longdo]
etw. aufdecken; etw. enthüllen; jdn. entlarven; jdn. enttarnento expose sb./sth. [Add to Longdo]
enttarnento blow the cover of [coll.] [Add to Longdo]
tarnen | tarnend | tarnteto camouflage; to disguise | camouflaging; disguising | camouflaged; disguised [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  tarnen [tarnən]
     to camouflage; to disguise
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top