ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sustenance

S AH1 S T AH0 N AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sustenance-, *sustenance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sustenance(n) การบำรุงเลี้ยง, See also: การยังชีพ, การค้ำจุน, Syn. nourishment, nutrition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ, การบำรุงเลี้ยง, วิธีการดำรงชีพ, ขบวนการสนับสนุน, การสนับสนุน, การค้ำจุน, การยังชีพ, Syn. food, support

English-Thai: Nontri Dictionary
sustenance(n) อาหาร, ความช่วยเหลือ, การยังชีพ, การสนับสนุน, การค้ำจุน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, you have defiled and desecrated the very sustenance of our livelihood!แกทำให้ปัจจัยยังชีพของเราต้องแปดเปื้อนสูญสลาย Rango (2011)
We have made the genetic map of this new sustenance available to all.เราได้ทำ cetinants ใช้ได้ทั้งหมด Unknown (2011)
Brandon the Builder gave all this land south of the Wall to the Night's Watch for their sustenance and support.แบรนผู้สร้าง พระราชทานดินแดน ตอนใต้ของกำแพงให้หน่วยพิทักษ์ เป็นแหล่งหาเลี้ยงชีพ The Rains of Castamere (2013)
That's because you've been raised from the dead, as I understand it, it's like drinking vampire blood, so I wouldn't get any real sustenance from you, so... (Sighing)นั่นก็เพราะเธอฟื้นขึ้นมาจากความตาย เท่าที่ฉันเข้าใจ มันก็เหมือนการดื่มเลือดแวมไพร์ ฉันเลยไม่ได้รับสารอาหารจริงๆ จากตัวเธอ ดังนั้น.. (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Once these vampers have sustenance other than human beings, it is my fervent hope that they will return to being peaceful, law-abiding, tax-paying members of our society.ครั้งหนึ่งที่เหล่าแวมพ์ ได้รับการสนับสนุน มากกว่าที่มนุษย์ ควรได้ ผมมั่นใจแน่ว่า พวกมันต้องได้รับการสนับสนุนอีก Who Are You, Really? (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUSTENANCE S AH1 S T AH0 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sustenance (n) sˈʌstɪnəns (s uh1 s t i n @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterhalt { m } | Unterhalte { pl }sustenance | sustenances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sustenance \Sus"te*nance\, n. [OF. sustenance, sostenance,
   soustenance: cf. L. sustenentia endurance. See {Sustain}.]
   1. The act of sustaining; support; maintenance; subsistence;
    as, the sustenance of the body; the sustenance of life.
    [1913 Webster]
 
   2. That which supports life; food; victuals; provisions;
    means of living; as, the city has ample sustenance. "A man
    of little sustenance." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For lying is thy sustenance, thy food. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sustenance
   n 1: a source of materials to nourish the body [syn:
      {nutriment}, {nourishment}, {nutrition}, {sustenance},
      {aliment}, {alimentation}, {victuals}]
   2: the financial means whereby one lives; "each child was
     expected to pay for their keep"; "he applied to the state for
     support"; "he could no longer earn his own livelihood" [syn:
     {support}, {keep}, {livelihood}, {living}, {bread and
     butter}, {sustenance}]
   3: the act of sustaining life by food or providing a means of
     subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was
     their main sustainment" [syn: {sustenance}, {sustentation},
     {sustainment}, {maintenance}, {upkeep}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top