ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffisant

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffisant-, *suffisant*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำพอง[adj.] (lamphøng) EN: cock-a-hoop   FR: suffisant ; fanfaron
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
องค์ประชุมไม่ครบ[n. exp.] (ongprachum mai khrop) FR: quorum insuffisant
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอจะ[X] (phø ja) FR: que l'on peut ; suffisant pour
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; adequate ; ample   FR: suffisant
เศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (sētthakit phøphīeng) EN: economic self-sufficiency ; sufficiency economy   FR: économie auto-suffisante [f] ; auto-suffisance économique [f] ; économie de suffisance [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Suffisant \Suf*fi"sant\, a.
     Sufficient. [Obs.]
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  suffisant /syfizɑ̃/ 
   enough; sufficient

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top