ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solid,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solid,-, *solid,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Solid, tangible facts that can be... calculated and... written down on paper.ข้อเท็จจริงที่แท้ ต้องคำนวณและบันทึกได้ Around the World in 80 Days (2004)
The plan is rock solid, even with two people.แผนการถูกวางมาอย่างดีแล้ว ถึงแม้จะมีแค่ 2 คน Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Frozen solid, skull sawed off.เหมือนถูกแช่งแข็ง แล้วตัดกระโหลกศรีษะออก. Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Dexter's work is solid, ellen.งานของเด็กซ์เตอร์เชื่อถือได้ เอลเลน Easy as Pie (2008)
- Solid, study...เข้มแข็ง มั่นคง.. Loyal and True (2008)
Well, ice is solid, too, อืมมม น้ำแข็งก็มั่นคงเหมือนกันนะคะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I'm solid, lieutenant.ฉันยังไหว ค่ะ หมวด Air: Part 1 (2009)
It's a solid, it's a liquid it's a visco-elastic polymer made of polypeptide chains, but you eat it.มันเป็นทั้งของแข็ง เป็นทั้งของเหลว มันคือสารประกอบพอลิเมอร์ยืดหยุ่นได้ ที่มีโครงสร้างแบบโพลีเปปไทด์ แถมกินได้ด้วย.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I need you to do me a solid, bro.ชั้นต้องให้นายช่วย ไอ้น้อง Chuck Versus the Tic Tac (2010)
It's pretty solid, huh?อ่อ, ไม่ ไม่, ฉันโอเค The Art of Getting By (2011)
That's solid, alright.แข็งโป๊ก ต้องทอร์นาโดเท่านั้นแหละ Grave Encounters (2011)
Look, Nikita, if this intel is solid, we're talking about a serious attack, and Voss has the weapon.ฟังนะ นิกิต้า ถ้าข้อมูลมันแน่นอน เรากำลังพูดถึงการโจมตีที่น่ากังวลนะ และวอสส์เป็นคนมีอาวุธ The Next Seduction (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solid, Matter can exist as a solid, liquid, or gas.
solid, When water freezes and becomes solid, we call it ice.

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボランダム[ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive) [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) { ling } aspect; (4) { physics } phase (e.g. solid, liquid and gaseous) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solid \Sol"id\ (s[o^]l"[i^]d), a. [L. solidus, probably akin to
   sollus whole, entire, Gr. ???: cf. F. solide. Cf.
   {Consolidate},{Soda}, {Solder}, {Soldier}, {Solemn}.]
   1. Having the constituent parts so compact, or so firmly
    adhering, as to resist the impression or penetration of
    other bodies; having a fixed form; hard; firm; compact; --
    opposed to {fluid} and {liquid} or to {plastic}, like
    clay, or to {incompact}, like sand.
    [1913 Webster]
 
   2. Not hollow; full of matter; as, a solid globe or cone, as
    distinguished from a {hollow} one; not spongy; dense;
    hence, sometimes, heavy.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arith.) Having all the geometrical dimensions; cubic; as,
    a solid foot contains 1,728 solid inches.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, cubics now generally used.
      [1913 Webster]
 
   4. Firm; compact; strong; stable; unyielding; as, a solid
    pier; a solid pile; a solid wall.
    [1913 Webster]
 
   5. Applied to a compound word whose parts are closely united
    and form an unbroken word; -- opposed to {hyphened}.
    [1913 Webster]
 
   6. Fig.: Worthy of credit, trust, or esteem; substantial, as
    opposed to {frivolous} or {fallacious}; weighty; firm;
    strong; valid; just; genuine.
    [1913 Webster]
 
       The solid purpose of a sincere and virtuous answer.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       These, wanting wit, affect gravity, and go by the
       name of solid men.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The genius of the Italians wrought by solid toil
       what the myth-making imagination of the Germans had
       projected in a poem.         --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   7. Sound; not weakly; as, a solid constitution of body. --I.
    Watts.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bot.) Of a fleshy, uniform, undivided substance, as a
    bulb or root; not spongy or hollow within, as a stem.
    [1913 Webster]
 
   9. (Metaph.) Impenetrable; resisting or excluding any other
    material particle or atom from any given portion of space;
    -- applied to the supposed ultimate particles of matter.
    [1913 Webster]
 
   10. (Print.) Not having the lines separated by leads; not
     open.
     [1913 Webster]
 
   11. United; without division; unanimous; as, the delegation
     is solid for a candidate. [Polit. Cant. U.S.]
     [1913 Webster]
 
   {Solid angle}. (Geom.) See under {Angle}.
 
   {Solid color}, an even color; one not shaded or variegated.
    
 
   {Solid green}. See {Emerald green}
     (a), under {Green}.
 
   {Solid measure} (Arith.), a measure for volumes, in which the
    units are each a cube of fixed linear magnitude, as a
    cubic foot, yard, or the like; thus, a foot, in solid
    measure, or a solid foot, contains 1,728 solid inches.
 
   {Solid newel} (Arch.), a newel into which the ends of winding
    stairs are built, in distinction from a hollow newel. See
    under {Hollow}, a.
 
   {Solid problem} (Geom.), a problem which can be construed
    geometrically, only by the intersection of a circle and a
    conic section or of two conic sections. --Hutton.
 
   {Solid square} (Mil.), a square body or troops in which the
    ranks and files are equal.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hard; firm; compact; strong; substantial; stable; sound;
     real; valid; true; just; weighty; profound; grave;
     important.
 
   Usage: {Solid}, {Hard}. These words both relate to the
      internal constitution of bodies; but hardnotes a more
      impenetrable nature or a firmer adherence of the
      component parts than solid. Hard is opposed to soft,
      and solid to fluid, liquid, open, or hollow. Wood is
      usually solid; but some kinds of wood are hard, and
      others are soft.
      [1913 Webster]
 
         Repose you there; while I [return] to this hard
         house,
         More harder than the stones whereof 't is
         raised.              --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I hear his thundering voice resound,
         And trampling feet than shake the solid ground.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solid \Sol"id\, n.
   1. A substance that is held in a fixed form by cohesion among
    its particles; a substance not fluid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A magnitude which has length, breadth, and
    thickness; a part of space bounded on all sides.
    [1913 Webster]
 
   {Solid of revolution}. (Geom.) See {Revolution}, n., 5.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 solid /zoːliːt/
  solid

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top