ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soap bubble

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soap bubble-, *soap bubble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soap bubble[N] ฟองสบู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soap bubblen. ฟองสบู่,สิ่งที่ไม่ปฎิเสธ,สิ่งที่ไม่ถาวร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soap bubblesฟองสบู่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at her, she's as thin as a soap bubble.ดูสิ ผอมบางอย่างกับอะไรดี Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soap bubbleHe blew soap bubbles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
ฟองสบู่แตก[v. exp.] (føng sabū taēk) EN: the soap bubble has burst   FR: la bulle a éclaté

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥皂泡[féi zào pào, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄆㄠˋ, ] soap bubble, #60,392 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャボン玉[シャボンだま, shabon dama] (n) soap bubble; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soap \Soap\, n. [OE. sope, AS. s[=a]pe; akin to D. zeep, G.
   seife, OHG. seifa, Icel. s[=a]pa, Sw. s?pa, Dan. s?be, and
   perhaps to AS. s[imac]pan to drip, MHG. s[imac]fen, and L.
   sebum tallow. Cf. {Saponaceous}.]
   A substance which dissolves in water, thus forming a lather,
   and is used as a cleansing agent. Soap is produced by
   combining fats or oils with alkalies or alkaline earths,
   usually by boiling, and consists of salts of sodium,
   potassium, etc., with the fatty acids (oleic, stearic,
   palmitic, etc.). See the Note below, and cf.
   {Saponification}. By extension, any compound of similar
   composition or properties, whether used as a cleaning agent
   or not.
   [1913 Webster]
 
   Note: In general, soaps are of two classes, hard and soft.
      Calcium, magnesium, lead, etc., form soaps, but they
      are insoluble and useless.
      [1913 Webster]
 
         The purifying action of soap depends upon the
         fact that it is decomposed by a large quantity of
         water into free alkali and an insoluble acid
         salt. The first of these takes away the fatty
         dirt on washing, and the latter forms the soap
         lather which envelops the greasy matter and thus
         tends to remove it.        --Roscoe &
                          Schorlemmer.
      [1913 Webster]
 
   {Castile soap}, a fine-grained hard soap, white or mottled,
    made of olive oil and soda; -- called also {Marseilles
    soap} or {Venetian soap}.
 
   {Hard soap}, any one of a great variety of soaps, of
    different ingredients and color, which are hard and
    compact. All solid soaps are of this class.
 
   {Lead soap}, an insoluble, white, pliable soap made by
    saponifying an oil (olive oil) with lead oxide; -- used
    externally in medicine. Called also {lead plaster},
    {diachylon}, etc.
 
   {Marine soap}. See under {Marine}.
 
   {Pills of soap} (Med.), pills containing soap and opium.
 
   {Potash soap}, any soap made with potash, esp. the soft
    soaps, and a hard soap made from potash and castor oil.
 
   {Pumice soap}, any hard soap charged with a gritty powder, as
    silica, alumina, powdered pumice, etc., which assists
    mechanically in the removal of dirt.
 
   {Resin soap}, a yellow soap containing resin, -- used in
    bleaching.
 
   {Silicated soap}, a cheap soap containing water glass (sodium
    silicate).
 
   {Soap bark}. (Bot.) See {Quillaia bark}.
 
   {Soap bubble}, a hollow iridescent globe, formed by blowing a
    film of soap suds from a pipe; figuratively, something
    attractive, but extremely unsubstantial.
    [1913 Webster]
 
       This soap bubble of the metaphysicians. --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
   {Soap cerate}, a cerate formed of soap, olive oil, white wax,
    and the subacetate of lead, sometimes used as an
    application to allay inflammation.
 
   {Soap fat}, the refuse fat of kitchens, slaughter houses,
    etc., used in making soap.
 
   {Soap liniment} (Med.), a liniment containing soap, camphor,
    and alcohol.
 
   {Soap nut}, the hard kernel or seed of the fruit of the
    soapberry tree, -- used for making beads, buttons, etc.
 
   {Soap plant} (Bot.), one of several plants used in the place
    of soap, as the {Chlorogalum pomeridianum}, a California
    plant, the bulb of which, when stripped of its husk and
    rubbed on wet clothes, makes a thick lather, and smells
    not unlike new brown soap. It is called also {soap apple},
    {soap bulb}, and {soap weed}.
 
   {Soap tree}. (Bot.) Same as {Soapberry tree}.
 
   {Soda soap}, a soap containing a sodium salt. The soda soaps
    are all hard soaps.
 
   {Soft soap}, a soap of a gray or brownish yellow color, and
    of a slimy, jellylike consistence, made from potash or the
    lye from wood ashes. It is strongly alkaline and often
    contains glycerin, and is used in scouring wood, in
    cleansing linen, in dyehouses, etc. Figuratively,
    flattery; wheedling; blarney. [Colloq.]
 
   {Toilet soap}, hard soap for the toilet, usually colored and
    perfumed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soap bubble
   n 1: a bubble formed by a thin soap film

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top