ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

similitude

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -similitude-, *similitude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
similitude(n) ความคล้ายกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
similitude(ซิมิล'ลิทูด) n. ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึง, สิ่งที่เหมือนกัน, สิ่งที่เปรียบเทียบ, การเปรียบเทียบ, อุปมาอุปไมย, Syn. similarity
verisimilitude(เวริซิมิล'ลิทิวดฺ) n. ความคล้ายกัน, ลักษณะน่าจะเป็นความจริง, ความเป็นไปได้, สิ่งที่ดูเหมือนเป็นของจริง, เรื่องหรือข้อความที่ดูเหมือนเป็นความจริง.

English-Thai: Nontri Dictionary
similitude(n) การเปรียบเทียบ, ความเหมือนกัน, ทำนอง, ท่าทาง, รูปร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
similitudeการสอดคล้องตามกัน(ของเสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
similitude; centre of similarity; centre of similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
similitudesimilitude, ความคล้ายคลึง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They all look the same in their similitude and language.ในอุปมาและภาษาของพวกเขา Help! (1965)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
similitude (n) sˈɪmˈɪlɪtjuːd (s i1 m i1 l i t y uu d)
similitudes (n) sˈɪmˈɪlɪtjuːdz (s i1 m i1 l i t y uu d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ähnlichkeit { f } | Ähnlichkeiten { pl }similitude | similitudes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相似[そうじ, souji] (n, adj-na, vs, adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
比況[ひきょう, hikyou] (n) comparison; similitude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Similitude \Si*mil"i*tude\, n. [F. similitude, L. similitudo,
   from similis similar. See {Similar}.]
   1. The quality or state of being similar or like;
    resemblance; likeness; similarity; as, similitude of
    substance. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let us make now man in our image, man
       In our similitude.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       If fate some future bard shall join
       In sad similitude of griefs to mine. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of likening, or that which likens, one thing to
    another; fanciful or imaginative comparison; a simile.
    [1913 Webster]
 
       Tasso, in his similitudes, never departed from the
       woods; that is, all his comparisons were taken from
       the country.             --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is like or similar; a representation,
    semblance, or copy; a facsimile.
    [1913 Webster]
 
       Man should wed his similitude.    --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 similitude
   n 1: similarity in appearance or character or nature between
      persons or things; "man created God in his own likeness"
      [syn: {likeness}, {alikeness}, {similitude}] [ant:
      {dissimilitude}, {unlikeness}]
   2: a duplicate copy [syn: {counterpart}, {similitude}, {twin}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top