ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pushen

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pushen-, *pushen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pushen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pushen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was caught pushing performance drugs on his athletes and was suspended.Er wurde erwischt, als er seine Sportler mit Drogen pushen wollte. Knight Behind Bars (1985)
Gave me my choice, push for him or do 15 long.Sein Angebot: Pushen oder 15 Jahre Knast. Fletch (1985)
He tried to push something.Versuchte, was zu pushenThe Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
From now on, I'm sellin' dope by my damn self, man.Ich kann allein Dope pushenFresh (1994)
I swear I'm not a whore We cheer and we leadWir cheeren und wir pushen, wie auf Speed, sind keine Luschen! Bring It On (2000)
Trying to push up the pulse.Versucht, ihren Blutdruck hoch zu pushenThe Hunt (2002)
- Yeah, tell him to push it a stop and a half.- Alles? - Er soll um anderthalb Blenden pushenThe Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
I'd been a waiter at The Blue Boy for 6 months when I met Salomé, a rising young fashion designer who stimulated her talent with margaritas.Ich arbeitete seit 6 Monaten als Kellner im Blue Boy, als ich Salomé traf, ein aufgehender Stern am Pariser Mode-Himmel, die versuchte, ihr Talent mit Margaritas zu pushenLast Chance Saloon (2004)
Let's get him to 50.Pushen wir ihn auf 50. Poison (2005)
Let's get ready on the bike and get the blood flowing.Erst Radfahren, damit pushen wir den Kreislauf. Gym Neighbors (2005)
I'm right to push.Ich habe recht, ihn so zu pushenGetting Married Today (2007)
If... if Mia turns out to really be talented, then I could pump this till I'm blue in the face.Falls sich Mia als echt talentiert erweist, kann ich das Ding pushen, bis ich blau anlaufe. Turn the Page (2007)
- What do you mean: "It won't test"?Wir werden den Film pushenLoyal and True (2008)
We're gonna push these shares until they're all fucking gone.Wir pushen diese Anteile, bis alles verkauft ist. Rottenetter (2009)
It's pledge week, and they're trying to goose the ratings with controversy. - Very cool.Es sind Spendenwochen und sie wollen die Quote mit ein wenig Kontroverse pushenThe Vengeance Formulation (2009)
Push, push, push.Immer pushen, pushen... Episode #1.1 (2009)
Is he taking the time to teach your residents, Knowing when to push And dishing out tough love when-- when they need it?Nimmt er sich die Zeit, um Ihre Assistenzärzte zu schulen,... weiß er, wann er pushen muss... und Liebe austeilen, wenn... wenn sie es brauchen? Almost Grown (2010)
So that has allowed us to push the leverage considerably beyond what you might be willing or allowed to do in any other circumstance, thereby pushing the risk profile without raising any red flags.Das hat uns ermöglicht, die Werte zu pushen und somit in die Höhe zu treiben, was aber verboten ist, bei genauer Betrachtung. Denn die Aktiva haben nicht den Wert, der in den Büchern ausgewiesen wird und sämtliche roten Lampen müssten angehen. Margin Call (2011)
Let's not geek it up.Lass es uns nicht auf pushenSomeone to Watch Over Lily (2011)
I train and push myself very hard to reach my absolute limit.Ich fahre und trainiere hart, um meine absolute Grenze zu erreichen. Dich selber an's Limit zu pushen bis es nicht mehr geht. The Road Uphill (2011)
That's good. Next 2 km: Try to push it hard!Versuch die nächsten zwei Kilometer noch zu pushenThe Road Uphill (2011)
Are you trying to sabotage Gossip Girl just for the sake of your blog, or just destroy my night?Hast du es getan, um deinen Blog zu pushen, oder wolltest du mir nur den Abend ruinieren? All the Pretty Sources (2011)
You gotta push her neuroses to the point where even she thinks that she's crazy.Sie müssen ihre Neurosen bis zu dem Punkt pushen, wo sogar sie selber denkt, dass sie verrückt ist. Charity Case (2011)
I tried to push him a little further, but I think I got a little too aggressive.Ich versuchte, ihn etwas zu pushen, aber ich glaube, ich wurde etwas... - ...zu aggressiv. Chuck Versus Bo (2012)
Debt becomes the excuse to push for Greece's fire sale.Schulden werden zur Entschuldigung um Griechenlands Ausverkauf zu pushenCatastroika (2012)
You could, uh, flatter him, stroke his ego.Du könntest ihm Komplimente machen, sein Ego pushenFlip Flop (2013)
She needs a big push.Muss man ganz schön pushenSuck Me Shakespeer (2013)
I didn't want to push my engine.Ich will mein Triebwerk nicht pushenPlanes: Fire & Rescue (2014)
You know, started pushing.Wir fingen also an selbst zu pushenFree to Play (2014)
Na'Vi loves pushing from minute 10 and trying to end the game at minute 15.Na'Vi liebt es, ab Minute 10 zu pushen und das Spiel schon nach 15 Minuten zu beenden. Free to Play (2014)
I did just lie about being your wife in order to save you a career-changing opportunity.Ich habe jemandem vorgelogen, dass ich Ihre Frau bin, um Ihre Karriere zu pushen...Through Admission (2014)
You always have to push full throttle, pushing, pushing.Du musst immer Vollgas pushen, pushen, pushenStreif: One Hell of a Ride (2014)
This week, we're going to push you past your limit to see how much of what we've taught you you've actually retained, which means you're going to use your skills of interrogation.Diese Woche pushen wir Sie übers Limit, um zu sehen, was vom Gelernten Sie behalten haben. Das bedeutet, Sie werden Ihre Verhörfähigkeiten nutzen. Go (2015)
As a brand ambassador, you're trained to answer questions and push product.Als Markenbotschafterin ist man geübt darin, Fragen zu beantworten und das Produkt zu pushenThe Djinn (No. 43) (2015)
A drug dealer has "product" that he needs pushed fast, so he-he spreads the word... basement prices at some location, some time.Ein Drogendealer hat ein Produkt, das er schnell pushen will, also... erzählt er es herum... Schnäppchenpreise irgendwo, irgendwann. Personal Day (2015)
He's got me pushing this fucking Hall Oates.Ich soll für ihn Hall Oates pushenAlibi (2016)
You used us to force the market up.Du hast uns benutzt, um den Markt zu pushenEpisode #1.2 (2016)
The hospitality business on the islands will just swoop us up.Das Hotelgewerbe auf der Insel wird uns direkt nach oben pushenForever (2016)
If we push too hard too fast, something's going to break.Wir pushen zu stark und zu schnell, etwas wird brechen. Darkest Days (2016)
I will do my best to get Timothy pushed to the top of the UNOS list, but you know how delicate these matters are.Ich will mein bestes tun, um Timothy ganz nach oben auf der UNOS Liste zu pushen, aber Sie wissen wie heikel diese Angelegenheiten sind. Win Loss (2016)
Wendy, I'm trying to save our fucking lives here, not help your new career.Wendy, ich versuche, unser Leben zu retten, nicht deine Karriere zu pushenTonight We Improvise (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top