ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pelisse

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pelisse-, *pelisse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pelisse[N] เสื้อคลุมผ้าขนสัตว์, See also: เสื้อคลุมสตรีที่มีช่องสำหรับสอดแขน, Syn. cape, cloak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pelisse(พะลิส') n. เสื้อคลุมผ้าขนสัตว์,เสื้อคลุมสตรีที่มีชอ่งสำหรับสอดแขน,เสื้อยาวเด็ก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pelisse    (n) pˈɛlˈiːs (p e1 l ii1 s)
pelisses    (n) pˈɛlˈiːsɪz (p e1 l ii1 s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pelisse \Pe*lisse"\, n. [F., fr. L. pelliceus, pellicius, made
   of skins, fr. pellis a skin. Cf. {Pelt} skin, {Pilch}, and
   see 2d {Pell}.]
   An outer garment for men or women, originally of fur, or
   lined with fur; a lady's or child's long outer garment, made
   of silk or other fabric.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pelisse
   n 1: a sleeveless cape that is lined or trimmed with fur

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top