ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mysticism

M IH1 S T IH0 S IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mysticism-, *mysticism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mysticism(n) การมีเวทย์มนต์, See also: การร่ายเวทย์มนต์, Syn. ontologism, orphism, spiritualism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mysticism(มิส'ทิซิสซึม) n. ลัทธิผีสางเวทมนตร์, ความคิดที่ลึกลับ, เรื่องประหลาดมหัศจรรย์

English-Thai: Nontri Dictionary
mysticism(n) ความเชื่อทางศาสนา, ความเชื่อทางไสยศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mysticismรหัสยลัทธิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'. Night of the Living Dead (1990)
This day, we rescue a world from mysticism and tyranny and usher in a future brighter than anything we can imagine.สู่ชัยชนะ ! บทบรรยายโดย ซับนรก 300 (2006)
Or will the dark mysticism of this Southern swampland get the better of them?หรือจะร่ายเวทย์มนต์มืด จากนี้ swampland ใต รับที่ดีขึ้นของพวกเขา Now You See Me (2013)
Won't be long before men rise up and shed the yoke of mysticism and tyranny.จะไม่นานก่อนที่คนเพิ่มขึ้น และโยนแอกของเวทมนตร์และการปกครองแบบเผด็จการ 300: Rise of an Empire (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MYSTICISM M IH1 S T IH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mysticism (n) mˈɪstɪsɪzəm (m i1 s t i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神秘主义[shén mì zhǔ yì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] mysticism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミスティシズム[misuteishizumu] (n) mysticism [Add to Longdo]
神秘主義[しんぴしゅぎ, shinpishugi] (n, adj-no) mysticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mysticism \Mys"ti*cism\, n. [Cf. F. mysticisme.]
   1. Obscurity of doctrine.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. Hist.) The doctrine of the Mystics, who professed a
    pure, sublime, and wholly disinterested devotion, and
    maintained that they had direct intercourse with the
    divine Spirit, and aquired a knowledge of God and of
    spiritual things unattainable by the natural intellect,
    and such as can not be analyzed or explained.
    [1913 Webster]
 
   3. (Philos.) The doctrine that the ultimate elements or
    principles of knowledge or belief are gained by an act or
    process akin to feeling or faith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mysticism
   n 1: a religion based on mystical communion with an ultimate
      reality [syn: {mysticism}, {religious mysticism}]
   2: obscure or irrational thought

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top