ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimosa pudica

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimosa pudica-, *mimosa pudica*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mimosa pudica มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mimosa pudica*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimosa Pudicaไมยราบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's soil and root from a pantropical weed called mimosa pudica.มันคือดินและราก จากพืชเขตร้อน เรียกว่า มิโมซ่า พูดิก้า Veritas (2008)
Mimosa pudica.มิโมซ่า พูดิก้า Veritas (2008)
Mimosa pudica.ต้นไมยราบ John Doe (2013)
It's soil and root from a pantropical weed called mimosa pudica.Es sind Erde und Wurzeln einer pantropoischen Pflanze namens Mimosa PudicaVeritas (2008)
Mimosa pudica.Mimosa PudicaVeritas (2008)
Mimosa pudica.Mimosa pudicaJohn Doe (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมยราบ[N] sensitive plant, See also: Mimosa pudica Linn., Syn. ต้นไมยราบ, ต้นกระทืบยอด, Example: ใบต้นไมยราบหุบเมื่อถูกกระเทือน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Mimosa pudica Linn. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระเฉดเมื่อถูกกระเทือนก็หุบราบไป

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensitive \Sen"si*tive\, a. [F. sensitif. See {Sense}.]
   1. Having sense of feeling; possessing or exhibiting the
    capacity of receiving impressions from external objects;
    as, a sensitive soul.
    [1913 Webster]
 
   2. Having quick and acute sensibility, either to the action
    of external objects, or to impressions upon the mind and
    feelings; highly susceptible; easily and acutely affected.
    [1913 Webster]
 
       She was too sensitive to abuse and calumny.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) (Mech.) Having a capacity of being easily affected or
      moved; as, a sensitive thermometer; sensitive scales.
    (b) (Chem. & Photog.) Readily affected or changed by
      certain appropriate agents; as, silver chloride or
      bromide, when in contact with certain organic
      substances, is extremely sensitive to actinic rays.
      [1913 Webster]
 
   4. Serving to affect the sense; sensible. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A sensitive love of some sensitive objects.
                          --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   5. Of or pertaining to sensation; depending on sensation; as,
    sensitive motions; sensitive muscular motions excited by
    irritation. --E. Darwin.
    [1913 Webster]
 
   {Sensitive fern} (Bot.), an American fern ({Onoclea
    sensibilis}), the leaves of which, when plucked, show a
    slight tendency to fold together.
 
   {Sensitive flame} (Physics), a gas flame so arranged that
    under a suitable adjustment of pressure it is exceedingly
    sensitive to sounds, being caused to roar, flare, or
    become suddenly shortened or extinguished, by slight
    sounds of the proper pitch.
 
   {Sensitive joint vetch} (Bot.), an annual leguminous herb
    ({Aeschynomene hispida}), with sensitive foliage.
 
   {Sensitive paper}, paper prepared for photographic purpose by
    being rendered sensitive to the effect of light.
 
   {Sensitive plant}. (Bot.)
    (a) A leguminous plant ({Mimosa pudica}, or {Mimosa
      sensitiva}, and other allied species), the leaves of
      which close at the slightest touch.
    (b) Any plant showing motions after irritation, as the
      sensitive brier ({Schrankia}) of the Southern States,
      two common American species of {Cassia} ({Cassia
      nictitans}, and {Cassia Chamaecrista}), a kind of
      sorrel ({Oxalis sensitiva}), etc.
      [1913 Webster] -- {Sen"si*tive*ly}, adv. --
      {Sen"si*tive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimosa \Mi*mo"sa\ (?; 277), n. [NL., fr. Gr. ? imitator. Cf.
   {Mime}.] (Bot.)
   A genus of leguminous plants, containing many species, and
   including the sensitive plants ({Mimosa sensitiva}, and
   {Mimosa pudica}).
   [1913 Webster]
 
   Note: The term mimosa is also applied in commerce to several
      kinds bark imported from Australia, and used in
      tanning; -- called also {wattle bark}. --Tomlinson.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mimosa pudica
   n 1: prostrate or semi-erect subshrub of tropical America, and
      Australia; heavily armed with recurved thorns and having
      sensitive soft grey-green leaflets that fold and droop at
      night or when touched or cooled [syn: {sensitive plant},
      {touch-me-not}, {shame plant}, {live-and-die}, {humble
      plant}, {action plant}, {Mimosa pudica}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top