ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep off

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep off-, *keep off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep off[PHRV] ถอยห่างไว้, See also: ออกห่างไว้, Syn. get off, hang back
keep off[PHRV] ล่าช้า, See also: มาช้ากว่ากำหนด, Syn. hang up, hold back
keep off[PHRV] งด, See also: ละเว้น, ยกเลิก, Syn. keep away from, stay away from, stay off
keep off[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: หยุด, เลิก, ละ, Syn. keep away from, stay away from
keep off[PHRV] ไม่พูดถึง, See also: ไม่เอ่ยถึง
keep off[PHRV] ลาหยุด, See also: อยู่ห่างจาก, Syn. stay off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd keep off the grass.เป็นฉัน จะไม่ลัดสนาม Æon Flux (2005)
If you stay here, you need to keep off the road.ถ้าคุณอยู่ที่นี่ คุณจำเป็นต้องอยู่ห่างจากถนน The Road (2009)
Luna, we're here. Keep off the Dirigible Plums.ห้ามแตะต้อง ลูกพรุนของดิลิโกล์ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Keep off the Dirigible Plums.ห้ามแตะต้อง ลูกพลับของดิลิโกล์ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
A man I know to be guilty. A man you want to keep off death row.ผู้ชายคนหนึ่งฉันรู้ว่ามีความผิด ชายคนหนึ่งที่คุณต้องการให้ปิดในแดนประหาร Jack Reacher (2012)
You gotta keep off these bars.เธอต้องยืนห่างจากลูกกรง Suicide Squad (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep offHe made a sign to me to keep off the grass.
keep offKeep off grass.
keep offKeep off the flies.
keep offKeep off the grass!
keep offKeep off the grass.
keep offKeep off the religious issue when talking with him.
keep offThis net here is to keep off mosquitoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้ามเดินลัดสนาม[V] keep off the grass

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำบังฝน[v. exp.] (kambang fon) EN: shelter from the rain ; keep off the rain   FR: protéger de la pluie
กำบังลม[v. exp.] (kambang lom) EN: keep off the wind ; shelter from the wind   FR: abriter du vent
ทำให้พ้นไป[v. exp.] (thamhai phon pai) EN: keep away ; keep off   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betreten des Rasens verboten!Keep off the grass! [Add to Longdo]
Rasen betreten verboten!Keep off the grass! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち入り禁止(P);立入禁止(P);立入り禁止(P);立ち入禁止(P)[たちいりきんし, tachiirikinshi] (exp,n,adj-no) no entry; Keep Off!; No Trespassing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keep off
   v 1: refrain from certain foods or beverages; "I keep off
      drugs"; "During Ramadan, Muslims avoid tobacco during the
      day" [syn: {keep off}, {avoid}]
   2: refrain from entering or walking onto; "keep off the grass";
     "stay off the premises" [syn: {keep off}, {stay off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top