ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquisitorial

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquisitorial-, *inquisitorial*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inquisitorial มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inquisitorial*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquisitorial procedureวิธีพิจารณาระบบไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitorial (j) ˈɪnkwˌɪzɪtˈɔːrɪəʳl (i1 n k w i2 z i t oo1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neugieriginquisitorial [Add to Longdo]
neugierig {adv}inquisitorially [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquisitorial \In*quis`i*to"ri*al\, a. [Cf. F. inquisitorial.]
   1. Pertaining to inquisition; making rigorous and unfriendly
    inquiry; searching; as, inquisitorial power. "Illiberal
    and inquisitorial abuse." --F. Blackburne.
    [1913 Webster]
 
       He conferred on it a kind of inquisitorial and
       censorious power even over the laity, and directed
       it to inquire into all matters of conscience.
                          --Hume.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to the Court of Inquisition or resembling its
    practices. "Inquisitorial robes." --C. Buchanan.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquisitorial
   adj 1: especially indicating a form of prosecution in which
       proceedings are secret and the accused is questioned by a
       prosecutor who acts also as the judge [ant:
       {accusatorial}]
   2: marked by inquisitive interest; especially suggestive of an
     ecclesiastical inquisitor; "the press was inquisitorial to
     the point of antagonism"; "a practical police force with true
     inquisitorial talents"- Waldo Frank
   3: having the authority to conduct official investigations; "the
     inquisitorial power of the Senate"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top