ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inharmonious

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inharmonious-, *inharmonious*, inharmoniou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inharmonious[ADJ] ซึ่งไม่ลงรอยกัน, See also: ซึ่งไม่ประสานกัน, Syn. discordant, tuneless, dissonant, Ant. agreeable
inharmoniously[ADV] อย่างไม่ลงรอยกัน, See also: อย่างไม่ประสานกัน, Syn. inconsistently, incompatibly, dissonantly;
inharmoniousness[N] ความไม่ลงรอยกัน, Syn. disagreement, discordance, dishamony

English-Thai: Nontri Dictionary
inharmonious(adj) ไม่ถูกกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่กินเส้นกัน,ปีนเกลียวกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inharmonious    (j) ˌɪnhaːmˈounɪəʴs (i2 n h aa m ou1 n i@ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inharmonious \In`har*mo"ni*ous\, a. [Pref. in- not + harmonious:
   cf. F. inharmonieux.]
   [1913 Webster]
   1. Not harmonious; unmusical; discordant; dissonant.
    [1913 Webster]
 
       Sounds inharmonious in themselves and harsh.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Conflicting; jarring; not in harmony.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inharmonious
   adj 1: not in harmony [syn: {inharmonious}, {unharmonious}]
       [ant: {harmonious}]
   2: lacking in harmony of parts; "an inharmonious (or
     incongruous) mixture of architectural styles"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top