ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impersonation

IH2 M P ER0 S AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impersonation-, *impersonation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
impersonation(n) การแสดงบทบาท, การปลอมตัว, การเสแสร้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impersonationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น, การปลอมตน (เช่น การปลอมตนเป็นเจ้าพนักงาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
impersonationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น [ ดู false impersonation และ false personation ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, no, honey, no, no. You should ask Howard Bamboo about my Linda Blair impersonations every half hour at work. I don't know what I'm gonna do about this whole Rachel thing.ไม่จ้ะ ที่รัก คุณต้องไปถามเพื่อนที่ทำงานฉัน ว่าฉันแพ้ท้องได้ยังไงทุกๆครึ่งชั่วโมง ผมไม่รู้จะทำไงแล้วเรื่องเรเชล The Rhodes Not Taken (2009)
A perfect impersonation of yourself.ความเงียบจะปกคลุม. The Eleventh Hour (2010)
He wasn't doing the impersonation to be mean or anything.เขาไม่ได้จงใจล้อเลียนอาจารย์หรืออะไร The Perks of Being a Wallflower (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impersonationNow that people can steal passwords, illegal impersonation is becoming a serious problem.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPERSONATION IH2 M P ER0 S AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impersonation (n) ˈɪmpˌɜːʳsənˈɛɪʃən (i1 m p @@2 s @ n ei1 sh @ n)
impersonations (n) ˈɪmpˌɜːʳsənˈɛɪʃənz (i1 m p @@2 s @ n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
化身[けしん, keshin] (n, vs, adj-no) { Buddh } incarnation; impersonation; personification; avatar #18,758 [Add to Longdo]
人格化[じんかくか, jinkakuka] (n, vs) impersonation; personification [Add to Longdo]
体現[たいげん, taigen] (n, vs) personification; impersonation; embodiment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impersonation \Im*per`son*a"tion\, Impersonification
 \Im`per*son`i*fi*ca"tion\, n.
   The act of impersonating; personification; investment with
   personality; representation in a personal form.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impersonation
   n 1: a representation of a person that is exaggerated for comic
      effect [syn: {caricature}, {imitation}, {impersonation}]
   2: pretending to be another person [syn: {imposture},
     {impersonation}]
   3: imitating the mannerisms of another person [syn:
     {impersonation}, {personation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top