ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurled

HH ER1 L D   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurled-, *hurled*, hurl, hurle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
WilPharma stock fell sharply as a result of scathing accusations hurled at them by Terra-Save.ราคาหุ้นของวิลฟาร์มาร่วงกราวรูด หลังจากถูกข้อกล่าวหา ที่เทร่าเซฟพาดพิงถึง Resident Evil: Degeneration (2008)
I have found it impossible to believe that there is any man in the world so lacking in moral feeling as Hitler, that the world may be hurled for a second time into the abyss of destructive war.- ดูที่ย่อหน้าสุดท้ายสิ - เบอร์ตี้ ได้เวลาแล้วค่ะ ฝ่าบาทเสด็จแล้ว The King's Speech (2010)
* the book hurled and swirled * * them into squirrlyworld * * to fight finnegan the supershark * * and live out Tim Tim's words * * oh, who know * how Tim Tim made 'em go?* THE BOOK HURLED AND SWIRLED * * THEM INTO SQUIRRLYWORLD * * TO FIGHT FINNEGAN THE SUPERSHARK * Revelation Zero: Part 1 (2010)
You know, I would've waited and hurled on the bride.พ่อรู้, เราคอยแทบจะไม่ไหว และสนใจแต่เรื่องแต่งงานของพ่อ I Must Confess (2011)
The air is choked with soot and the streets reek... of freshly hurled chamber pots.ถนนอบอวลไปด้วยกลิ่นฉี่ที่สาดออกมาจากโถ Dark Shadows (2012)
Listen, a man in my position can't help but generate powerful enemies, which is the only sound explanation for the outrageous accusations constantly hurled my way.ฟังนะ คนของฉัน ฉันช่วยไม่ได้แต่มันทำให้ศัตรูแกร่งขึ้น ซึ่งมันก็คือคำอธิบาย Penance (2012)
My mom hurled lightning bolts, but he survived.แม่ของผมก็จัดการได้แสบเหมือนกัน แต่เขาก็รอดมาได้ Dead to Me (2013)
Why do you suppose I just hurled a chair at your head, Neyman?เธอรู้ไหมทำไมฉันขว้างเก้าอี้ใส่หัวเธอ Whiplash (2014)
A galaxy in near-infrared light with streaming tendrils of dust hurled outward by those exploding supernovas, silhouetted against a backdrop of countless stars.แล้วนี้เป็นทางช้างเผือกที่เราจะได้เห็น กาแล็คซี่ในที่มีแสงอินฟราเรดใกล้ กับสตรีมมิ่งไม้เลื้อยของฝุ่นละออง Sisters of the Sun (2014)
Some comets will be hurled out into the space between the stars.ดาวหางบางส่วนจะถูกโยนออกมา ลงในช่องว่างระหว่างดาว The Immortals (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurledHe hurled defiance at me.
hurledWithout gravity we would be hurled off into space.

CMU English Pronouncing Dictionary
HURLED    HH ER1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurled    (v) hˈɜːʴld (h @@1 l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurl \Hurl\, v. t. [imp. & p. p. {Hurled}; p. pr. & vb. n.
   {Hurling}.] [OE. hurlen, hourlen; prob. contracted fr. OE.
   hurtlen to hurtle, or probably akin to E. whirl. [root]16.
   See {Hurtle}.]
   1. To send whirling or whizzing through the air; to throw
    with violence; to drive with great force; as, to hurl a
    stone or lance.
    [1913 Webster]
 
       And hurl'd them headlong to their fleet and main.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To emit or utter with vehemence or impetuosity; as, to
    hurl charges or invective. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Whirl}.] To twist or turn. "Hurled or crooked feet."
    [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top