ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horsewhip

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horsewhip-, *horsewhip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horsewhip[N] แส้ม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horsewhipn. แส้ม้า. vt. เฆี่ยนด้วยแส้ม้า., See also: horsewhipper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
horsewhip(n) แส้ม้า
horsewhip(vt) เฆี่ยนด้วยแส้ม้า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horsewhip    (v) hˈɔːswɪp (h oo1 s w i p)
horsewhips    (v) hˈɔːswɪps (h oo1 s w i p s)
horsewhipped    (v) hˈɔːswɪpt (h oo1 s w i p t)
horsewhipping    (v) hˈɔːswɪpɪŋ (h oo1 s w i p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马鞭[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, / ] horsewhip, #38,538 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horsewhip \Horse"whip`\, n.
   A whip for horses.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horsewhip \Horse"whip`\, v. t.
   To flog or chastise with a horsewhip.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horsewhip
   n 1: a whip for controlling horses
   v 1: whip with a whip intended for horses

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top