ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haggled

HH AE1 G AH0 L D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haggled-, *haggled*, haggl, haggle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You haggled a charity.เธอต่อรองกับการกุศลสำเร็จแล้วนิ And Strokes of Goodwill (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haggledAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.

CMU English Pronouncing Dictionary
HAGGLED    HH AE1 G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haggled    (v) hˈægld (h a1 g l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haggle \Hag"gle\ (h[a^]g"g'l), v. t. [imp. & p. p. {Haggled}
   (-g'ld); p. pr. & vb. n. {Haggling} (-gl[i^]ng).] [Freq. of
   Scot. hag, E. hack. See {Hack} to cut.]
   To cut roughly or hack; to cut into small pieces; to notch or
   cut in an unskillful manner; to make rough or mangle by
   cutting; as, a boy haggles a stick of wood.
   [1913 Webster]
 
      Suffolk first died, and York, all haggled o'er,
      Comes to him, where in gore he lay insteeped. --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top