ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greave

G R IY1 V   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greave-, *greave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greave[N] แผ่นเกราะหุ้มขาตั้งแต่หัวเข่าถึงตาตุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง

CMU English Pronouncing Dictionary
GREAVE G R IY1 V
GREAVES G R IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greaves (n) grˈiːvz (g r ii1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脛当て[すねあて, suneate] (n) greaves; shin guards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greave \Greave\, n.
   A grove. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greave \Greave\, n. [OF. grees; cf. Sp. grevas.]
   Armor for the leg below the knee; -- usually in the plural.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greave \Greave\, v. t. [imp. & p. p. {Greaved} (gr[=e]vd); p.
   pr. & vb. n. {Greaving}.] [From {Greaves}.] (Naut.)
   To clean (a ship's bottom); to grave.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greave
   n 1: armor plate that protects legs below the knee [syn:
      {greave}, {jambeau}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top