หรือคุณหมายถึง göthe?
Search result for

goethe

(11 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goethe-, *goethe*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goethe's oak at Buchenwald.แม้กระทั่ง ต้นโอ๊ค ของ "โกทธ์" ที่บูเชนวาลด์ Night and Fog (1956)
Goethe saw that it was Faust's relentless search for objectives...เกอเธ่ เห็นว่าการค้นหาอย่างไม่หยุดยั้ง เฟาสต์ สำหรับวัตถุประสงค์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
The Sorcerer's Apprentice by Paul Dukas... a symphony inspired by a Goethe poem of the same name.The Sorcerer's Apprentice ของ Dukas ซิมโฟนีที่ไ้ด้รับแรงบันดาลใจจาก กลอนของกวีเกอเธ่ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
These are all of my father's favorite books, first editions of Goethe, Thomas Mann-นี่เป็นเล่มโปรดของพ่อฉัน พิมพ์ครั้งแรกของโกธ, โทมัน แมน The Bishop Revival (2010)
The German author Goethe wrote,นักเขียนชาวเยอรมัน โกเธอ เขียนไว้ว่า Through the Looking Glass (2012)
There's this line from Goethe,มีเส้นนี้จากเกอเธ่ Denial (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถาบันเกอเธ่[org.] (sathāban Koēthē) EN: Goethe Institute   FR: institut Goethe [m]
โยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเทอ = โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเท[n. prop.] (Yōhan Wøkāng føn Koēthoē) EN: Johann Wolfgang von Goethe ; Goethe   FR: Johann Wolfgang von Goethe ; Goethe

CMU English Pronouncing Dictionary
GOETHE    G OW1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Goethe    (n) (g ou1 th @)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Goethe
      n 1: German poet and novelist and dramatist who lived in Weimar
           (1749-1832) [syn: {Goethe}, {Johann Wolfgang von Goethe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top