ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamboge

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamboge-, *gamboge*
Possible hiragana form: がんぼげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamboge[N] รงซึ่งใช้ย้อมวัตถุให้เป็นสีเหลือง / ใช้ทำยาระบาย, Syn. yellow pigment, orpiment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gamboge(แกมโบจฺ') n. รง,รงทอง,สีเหลือง,สีเหลืองอมส้ม., See also: gambogian adj., Syn. cambogia

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gambogeรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gambogeอนุภาครง [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gamboge    (n) gˈæmbˈuːʒ (g a1 m b uu1 zh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンボージ[, ganbo-ji] (n) gamboge [Add to Longdo]
ガンボージの木[ガンボージのき, ganbo-ji noki] (n) (obsc) gamboge tree [Add to Longdo]
雌黄[しおう;きに, shiou ; kini] (n) (1) (See 石黄) orpiment; (2) (See ガンボージ) gamboge; (3) falsification; alteration [Add to Longdo]
藤黄[とうおう, touou] (n) gamboge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamboge \Gam*boge"\, n.
   A concrete juice, or gum resin, produced by several species
   of trees in Siam, Ceylon, and Malabar. It is brought in
   masses, or cylindrical rolls, from Cambodia, or Cambogia, --
   whence its name. The best kind is of a dense, compact
   texture, and of a beatiful reddish yellow. Taken internally,
   it is a strong and harsh cathartic and emetic. [Written also
   {camboge}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: There are several kinds of gamboge, but all are derived
      from species of {Garcinia}, a genus of trees of the
      order {Guttifer[ae]}. The best Siam gamboge is thought
      to come from {Garcinia Hanburii}. Ceylon gamboge is
      from {G. Morella}. {G. pictoria}, of Western India,
      yields gamboge, and also a kind of oil called gamboge
      butter. Gambogian

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gamboge
   n 1: a gum resin used as a yellow pigment and a purgative
   2: a strong yellow color [syn: {gamboge}, {lemon}, {lemon
     yellow}, {maize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top