หรือคุณหมายถึง foüts?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fouets

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fouets-, *fouets*, fouet
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fouets มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fouets*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, she'll never be able to properly execute a fouetté again.ก็ใช่ เธอไม่มีทางกลับไป เต้นระบำท่าบัลเลย์ ยกขาข้างเดียวได้อีก The Bones That Weren't (2010)
"and then, with a neatly executed fouetté,"Und dann, mit einer sauber ausgeführten Fouetté..." Sleuth (1972)
Look, those fouettés at the end?Schau, diese Fouettés am Ende? Center Stage (2000)
At the same moment, a sperm with one X chromosome, belonging to Raphaël Poulain, made a dash for an egg in his wife Amandine. Nine months later, Amélie Poulain was born.Immer noch zur gleichen Zeit trifft ein Spermium mit einem X-Chromosom, das von Monsieur Raphael Poulain stammt, auf eine Eizelle von Madame Poulain, geborene Amandine Fouet. 9 Monate später kam Amélie Poulain zur Welt. Amélie (2001)
Amélie's mother, Amandine, a schoolmistress from Gueugnon, has always had shaky nerves.Amélies Mutter, Amandine Fouet, Lehrerin aus Gueugnon, ist von jeher labil und nervös. Amélie (2001)
Amandine Poulain is killed instantly.Amandine Poulain, geborene Fouet, ist auf der Stelle tot. Amélie (2001)
Now, from Bolshoi Fifth Position, give me a Battement Glisse, a Double Changement, two Swan Lake Fouettés, then finish with a Grand Pas De Chat.Gut und jetzt in der fünften Position des Bolshoi, gebt mir einen "Battement Glisse" und einen "Double Changement", Macht zwei Fouettes "See der Schwäne" und schließt das ganze mit einem Gran Pas De Chat. Smoke on the Daughter (2008)
Well, she'll never be able to properly execute a fouetté again. Ah, career-ender, huh?Sie wird nie wieder eine Fouetté richtig ausführen können. The Bones That Weren't (2010)
And you were so good at the fouettés.Und du warst so gut bei den Fouettés. Melt My Heart to Stone (2012)
Let alone do 32 fouettés eight million times and do them better than all those bloodthirsty bitches half my age who are just grinding their teeth waiting for a big chance.Wie soll ich Millionen Mal 32 fouettés tanzen, und zwar besser als diese Blutsauger, die halb so alt sind? Die lauern nur darauf, mich endlich abzusägen. Cannon Fodder (2015)
The bitch introduced Black Swan's 32 fouettes en tournant.Dank ihr muss der schwarze Schwan 32 fouettés en tournan tanzen. M.I.A. (2015)
I fuckin' nailed those fuckin' fouettés.Ich hab's den verdammten fouettés echt gezeigt. M.I.A. (2015)
It's Louis Merante, ballet master, world-famous choreographer, the man who performed the most fouettés ever in a single solo.Der Tänzer und weltberühmte Choreograph. Der Mann mit den meisten "Fouettés" pro Solo. Fou... was? Leap! (2016)
always locking herself out of her dorm. The most fearsome fouettes in the whole company.Ständig hat sie sich aus dem Schlafsaal gesperrt, die furchterregendsten Fouettes im ganzen Ensemble. Chapter Three: Let 'Em In (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
คนเร็ว ๆ[v. exp.] (khon reo-reo) EN: whisk   FR: battre ; fouetter
ควบ[v.] (khūap) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast   FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad   FR: fouetter ; flageller
แส้[n.] (saē) EN: whip ; whisk ; tassel ; tassel ; ramrod   FR: fouet [m] ; cravache [f]
ส่งกลิ่นเหม็น[v. exp.] (songklin men) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top