หรือคุณหมายถึง formleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formless

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formless-, *formless*, formles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formless[ADJ] ไม่มีรูปร่างแน่นอน, Syn. amorphous, shapeless, unformed

English-Thai: Nontri Dictionary
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fish struggles instinctively against an almost formless antagonist.You're safe. He's gone. AII right? Deja Vu (2006)
... Formless, nameless, the true master dwells within.ไร้รูปแบบ ไร้นาม หากแต่เป็นสุดยอดแห่งวิชา The Forbidden Kingdom (2008)
And then the formless light began to take on substance and shape.และแสงที่ไร้รูปลักษ์ ก็เริ่มมีมวลสารและรูปร่าง Noah (2014)
faceless, formless !รูปร่าง Ni The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรูป[ADJ] immaterial, See also: formless, incorporeal, Thai definition: ที่ไม่มีรูป, ที่ไม่ใช่รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūprāng) EN: intangible ; inform ; formless ; vague   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formless    (j) fˈɔːmləs (f oo1 m l @ s)
formlessly    (a) fˈɔːmləsliː (f oo1 m l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
formlos {adj} | formloser | am formlosestenformless | more formless | most formless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
諸法[しょほう, shohou] (n) {Buddh} all existing things (formed and formless) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formless \Form"less\, a.
   Shapeless; without a determinate form; wanting regularity of
   shape. -- {Form"less*ly}, adv. -- {Form"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formless
   adj 1: having no definite form or distinct shape; "amorphous
       clouds of insects"; "an aggregate of formless particles";
       "a shapeless mass of protoplasm" [syn: {amorphous},
       {formless}, {shapeless}]
   2: having no physical form; "belief in a world filled
     with...formless but often malevolent beings"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top