ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exaggeration

IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaggeration-, *exaggeration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exaggeration[N] การกล่าวเกินจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's an exaggeration of the truth.มันโอเวอร์จากความเป็นจริง Unbreakable (2000)
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ Dentist of Detroit (2011)
We don't use exaggeration here.เราไม่พูดเว่อร์ๆแถวนี้ Red Velvet Cupcakes (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggeration"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
exaggerationHe has a tendency toward exaggeration.
exaggerationIt is no exaggeration to call him a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that, as far as he was concerned, his wife was life itself to him.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that she is an angel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAGGERATION    IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N
EXAGGERATIONS    IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggeration    (n) ˈɪgzˌæʤərˈɛɪʃən (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n)
exaggerations    (n) ˈɪgzˌæʤərˈɛɪʃənz (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过头话[guò tóu huà, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] exaggeration [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertreibung {f} | Übertreibungen {pl}exaggeration | exaggerations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job [Add to Longdo]
過言[かごん, kagon] (n) exaggeration; saying too much; (P) [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration [Add to Longdo]
言い過ぎ;言過ぎ[いいすぎ, iisugi] (n) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]
誇称[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration [Add to Longdo]
誇大[こだい, kodai] (adj-na,n) exaggeration; hyperbole; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exaggeration \Ex*ag`ger*a"tion\, n. [L. exaggeratio : cf. F.
   exag['e]ration.]
   1. The act of heaping or piling up. [Obs.] "Exaggeration of
    sand." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of exaggerating; the act of doing or representing
    in an excessive manner; a going beyond the bounds of truth
    reason, or justice; a hyperbolical representation;
    hyperbole; overstatement.
    [1913 Webster]
 
       No need of an exaggeration of what they saw. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Paint.) A representation of things beyond natural life,
    in expression, beauty, power, vigor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exaggeration
   n 1: extravagant exaggeration [syn: {hyperbole}, {exaggeration}]
   2: the act of making something more noticeable than usual; "the
     dance involved a deliberate exaggeration of his awkwardness"
   3: making to seem more important than it really is [syn:
     {exaggeration}, {overstatement}, {magnification}] [ant:
     {understatement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top