ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drehen

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drehen-, *drehen*
German-Thai: Longdo Dictionary
drehen(vt) |drehte, hat gedreht, sich/etw.(A)| หมุน
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehen {n}jiggering [Add to Longdo]
Drehen {n}swerve; swerving; veering [Add to Longdo]
drehen; rotieren | drehend; rotierend | gedreht; rotiert | nicht gedrehtto turn | turning | turned | unturned [Add to Longdo]
drehen; sich drehen | drehend | gedreht | drehtto revolve; to rotate | revolving; rotating | revolved; rotated | revolves [Add to Longdo]
drehen; formen (Töpferei) | vom Stock drehento throw | to throw off the hump [Add to Longdo]
drehen; verflechten | drehend; verflechtend | gedreht; verflochten | drehtto twist | twisting | twisted | twists [Add to Longdo]
drehen (gegenläufig)to counterrotate [Add to Longdo]
drehen | drehend | gedreht | drehtto twiddle | twiddling | twiddled | twiddles [Add to Longdo]
drehen | drehend | dreht | drehteto twirl | twirling | twirls | twirled [Add to Longdo]
drehen | drehend | gedreht | drehtto veer | veering | veered | veers [Add to Longdo]
drehen; kurbeln; spulen | drehend; kurbelnd; spulend | gedreht; gekurbelt; gespultto wind {wound; wound} | winding | wound [Add to Longdo]
drehen; kreiseln | drehend; kreiselndto spin | spinning [Add to Longdo]
drehendpirouetting [Add to Longdo]
drehendrevving [Add to Longdo]
drehend {adj}rotary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  drehen /dreːən/
   span; to revolve; to roll; to rotate; to turn; to twiddle; to twirl; to twist; to veer; to wangle; to wind {wound, wound}; to spin {spun, spun}

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top