ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devolution

D EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devolution-, *devolution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devolution[N] การกระจายความรับผิดชอบ, See also: การมอบหมายหน้าที่, Syn. delegation
devolution[N] การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค, Syn. decentralization

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
devolution๑. การโอนอำนาจของส่วนกลางให้ส่วนท้องถิ่น (ก. ปกครอง)๒. การโอนสิทธิหรือโอนทรัพย์สิน (จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devolutionการมอบอำนาจปกครอง, การคลายอำนาจ [ดู decentralization และ deconcentration ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
devolution of an estateการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Devolution generally means loss of control.การถ่ายโอนอำนาจโดยทั่วไปหมายถึง การสูญเสียการควบคุม The Longest Night (2010)
But if your granddaughter is as powerful as I've heard... a Fae's devolution is directly proportionate to their abilities.แต่ถ้าหลานสาวคุณเก่ง ตามที่ได้ยินมาจริง การหายของพลังในเฟ เป็นการเอื้อต่อความสามารถ There's Bo Place Like Home (2013)
Normally I would say this points to a devolution in the unsub's psyche.ตามปกติแล้ว ผมคงจะบอกว่า ตอนนี้สภาพจิตใจอันซับ คงตกต่ำสุดขีด Gatekeeper (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOLUTION D EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devolution (n) dˌiːvəlˈuːʃən (d ii2 v @ l uu1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertragung {f} (von Macht) (von; auf)devolution (of power) (from; to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devolution \Dev`o*lu"tion\, n. [LL. devolutio: cf. F.
   d['e]volution.]
   1. The act of rolling down. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The devolution of earth down upon the valleys.
                          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. Transference from one person to another; a passing or
    devolving upon a successor.
    [1913 Webster]
 
       The devolution of the crown through a . . . channel
       known and conformable to old constitutional
       requisitions.             --De Quincey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devolution
   n 1: the process of declining from a higher to a lower level of
      effective power or vitality or essential quality [syn:
      {degeneration}, {devolution}] [ant: {development},
      {evolution}]
   2: the delegation of authority (especially from a central to a
     regional government) [syn: {devolution}, {devolvement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top