ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debility

D AH0 B IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debility-, *debility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debility(n) ความอ่อนแอ, See also: ความอ่อนเพลีย, ไม่มีแรง, Syn. feebleness, disability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debility(ดิบิล'ลิที) n. ความอ่อนเพลีย, ภาวะที่อ่อนกำลัง, Syn. feebleness

English-Thai: Nontri Dictionary
debility(n) อาการอ่อนเพลีย, ความอ่อนเพลีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debilityอาการอ่อนเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
debilityสภาพอ่อนแอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debility, Generalอ่อนเพลีย [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กษัย[kasai] (n) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; teremination ; deterioration

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEBILITY D AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debility (n) dˈɪbˈɪlɪtiː (d i1 b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体弱[tǐ ruò, ㄊㄧˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] debility [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwächezustand { m } | Schwächezustände { pl }debility | debilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衰弱[すいじゃく, suijaku] (n, vs, adj-no) weakness; debility; breakdown; prostration; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debility \De*bil"i*ty\, n. [L. debilitas, fr. debilis weak,
   prob. fr. de- + habilis able: cf. F. d['e]bilit['e]. See
   {Able}, a.]
   The state of being weak; weakness; feebleness; languor.
   [1913 Webster]
 
      The inconveniences of too strong a perspiration, which
      are debility, faintness, and sometimes sudden death.
                          --Arbuthnot.
 
   Syn: {Debility}, {Infirmity}, {Imbecility}.
 
   Usage: An infirmity belongs, for the most part, to particular
      members, and is often temporary, as of the eyes, etc.
      Debility is more general, and while it lasts impairs
      the ordinary functions of nature. Imbecility attaches
      to the whole frame, and renders it more or less
      powerless. Debility may be constitutional or may be
      the result or superinduced causes; Imbecility is
      always constitutional; infirmity is accidental, and
      results from sickness or a decay of the frame. These
      words, in their figurative uses, have the same
      distinctions; we speak of infirmity of will, debility
      of body, and an Imbecility which affects the whole
      man; but Imbecility is often used with specific
      reference to feebleness of mind.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debility
   n 1: the state of being weak in health or body (especially from
      old age) [syn: {infirmity}, {frailty}, {debility},
      {feebleness}, {frailness}, {valetudinarianism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top