ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cornice

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cornice-, *cornice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornice[N] ส่วนบนสุดของผนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornice(คอร์'นิส) n. บัว,บัวเพดาน,กระบังลวดลายเหนือหรือใต้ประตูหน้าต่าง,ชายคา. vt. ใส่บัว,ใส่บัวเพดาน,ใส่ชายคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corniceบัวคอร์นิซ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
corniceไม้คิ้ว ไม้บัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. Look at the moldings. Look, look at the cornice.- ดูการหล่อนั่นสิ บัวประดับนั่น *batteries not included (1987)
These buildings have Queen Anne detail like a corbeled cornice.ตึกนี้มีลายละเอียดของยุค"ควีน แอนน์" เหมือนมีคานยื่นรับส่วนบนสุดของผนัง The Plain in the Prodigy (2009)
No, but for real, cornice should be just up here.ไม่นะ แต่ความจริงแล้ว คอร์นิคน่าจะอยู่แถวนี้นะ The Townie (2010)
We're gunning for the summit ridgeline... and Conrad's burrowing through this overhanging cornice.เราเล็งไปที่ยอดสันเขา คอนราดกำลังบุกฝ่าชะง่อนเขา Meru (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornice    (n) kˈɔːnɪs (k oo1 n i s)
cornices    (n) kˈɔːnɪsɪz (k oo1 n i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーニス[, ko-nisu] (n) cornice [Add to Longdo]
回り縁;回縁;廻縁[まわりぶち;まわりえん, mawaribuchi ; mawarien] (n) cornice [Add to Longdo]
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cornice \Cor"nice\ (k?r"n?s), n. [F. corniche, It. cornice, LL.
   coronix, cornix, fr. L. coronis a curved line, a flourish
   with the pen at the end of a book or chapter, Gr. ???; akin
   to L. corona crown. sEE {Crown}, and cf. {Coronis}.] (Arch.)
   Any horizontal, molded or otherwise decorated projection
   which crowns or finishes the part to which it is affixed; as,
   the cornice of an order, pedestal, door, window, or house.
   --Gwilt.
   [1913 Webster]
 
   {Cornice ring}, the ring on a cannon next behind the muzzle
    ring.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cornice
   n 1: a decorative framework to conceal curtain fixtures at the
      top of a window casing [syn: {cornice}, {valance}, {valance
      board}, {pelmet}]
   2: a molding at the corner between the ceiling and the top of a
     wall
   3: the topmost projecting part of an entablature
   v 1: furnish with a cornice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top