ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

controlling

K AH0 N T R OW1 L IH0 NG   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -controlling-, *controlling*, controll
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controlling[N] ที่ควบคุม, Syn. ruling, supervising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
controlling of behaviourการคุมประพฤติ [ดู probation ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controllingการติดตามควบคุม,การติดตามควบคุมและประเมินผลงาน,การควบคุมดูแล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unlike other professional sports, boxing doesn't have a single controlling organization, which is exactly what Al Haymon is after with his Premier Boxing Champions league.ที่ไม่เหมือนกีฬาระดับอาชีพอื่นๆ กีฬามวยสากล ไม่มีองค์กรใหญ่ใดๆ คอยควบคุม ซึ่งเป็นสิ่งที่อัล เฮย์มอนต้องการทำ กับพรีเมียร์บ็อกซิงแชมเปียนลีก CounterPunch (2017)
I appreciate your passion, Randa, but as field supervisor of the controlling agency,ผมชื่นชมความใฝ่ฝันคุณ แรนด้า แต่ในฐานะหัวหน้าภาคสนาม ของหน่วยควบคุม Kong: Skull Island (2017)
Believe me, i know a thing or two about controlling wild beasts.เชื่อเถอะ ฉันรู้อย่างสองอย่าง เรื่องการควบคุมสัตว์ป่า Outlaw Country (2016)
No one's controlling me.ไม่มีใครควบคุมฉันทั้งนั้น The Bicameral Mind (2016)
- for controlling her. - Of course.สำหรับการควบคุมของเธอ แน่นอน. Underworld: Blood Wars (2016)
Even if his eyes are open and he's speaking, your son is asleep, the entity is controlling him.ถึงเขาจะลืมตาอ้าปากพูด แต่ลูกคุณหลับอยู่ วิญญาณนั่นควบคุมเขา Incarnate (2016)
You talk to me about controlling death?ท่านพูดเรื่องคุมความตาย Doctor Strange (2016)
I am controlling 247. He is not listening to you.ฉันคุม 247 อยู่มัน ไม่ฟังนายหรอก Ant-Man (2015)
Is it possible this thing is controlling him somehow?เป็นไปได้ไหมว่ามีบางอย่างควบคุมเขา Headache (2015)
Do you understand how controlling that is, Chanel?ชาแนล เธอเข้าใจไหมว่าการควบคุมมันเป็นยังไง Chainsaw (2015)
And the Americans had no idea that you were controlling the drone?แล้วพวกอเมริกันไม่รู้เลย ว่าคุณบังคับโดรนได้ยังไง 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
For the longest part of human existence, say the last 40,000 generations we were Wanderers, living in small bands of hunters and gatherers making tools, controlling fire, naming things all within the last hour of the cosmic calendar.สำหรับส่วนที่ยาวที่สุดของ การดำรงอยู่ของมนุษย์ พูดสุดท้าย 40,000 รุ่น เราก็หลง, Standing Up in the Milky Way (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTROLLING    K AH0 N T R OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controlling    (v) kˈəntrˈoulɪŋ (k @1 n t r ou1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Controlling {n}; Rechnungsprüfung {f}(financial) controlling; cost control [Add to Longdo]
Mehrheitsanteil {m}controlling interest [Add to Longdo]
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インピーダンス管理グラウンド層[インピーダンスかんりグラウンドそう, inpi-dansu kanri guraundo sou] (n) {comp} impedance-controlling ground plane [Add to Longdo]
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
管轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities [Add to Longdo]
間を持つ[まをもつ, mawomotsu] (exp,v5t) to have a controlling presence; to have a certain aura [Add to Longdo]
君臨[くんりん, kunrin] (n) (1) reigning; controlling; (vs) (2) to reign; to dictate; to control; (P) [Add to Longdo]
支配株[しはいかぶ, shihaikabu] (n) controlling stock; majority shares [Add to Longdo]
支配力[しはいりょく, shihairyoku] (n) controlling power [Add to Longdo]
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] (n) {comp} controlling process [Add to Longdo]
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] (n) {comp} controlling terminal [Add to Longdo]
制統[せいとう, seitou] (n,vs) restricting and controlling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制御プロセス[せいぎょプロセス, seigyo purosesu] controlling process [Add to Longdo]
制御端末[せいぎょたんまつ, seigyotanmatsu] controlling terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Control \Con*trol"\, v. t. [imp. & p. p. {Controlled}; p. pr. &
   vb. n. {Controlling}.] [F. contr[^o]ler, fr. contr[^o]le.]
   [Formerly written {comptrol} and {controul}.]
   1. To check by a counter register or duplicate account; to
    prove by counter statements; to confute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This report was controlled to be false. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise restraining or governing influence over; to
    check; to counteract; to restrain; to regulate; to govern;
    to overpower.
    [1913 Webster]
 
       Give me a staff of honor for mine age,
       But not a scepter to control the world. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I feel my virtue struggling in my soul:
       But stronger passion does its power control.
                          --Dryden.
 
   3. to assure the validity of an experimental procedure by
    using a {control[7]}.
    [PJC]
 
   Syn: To restrain; rule; govern; manage; guide; regulate;
     hinder; direct; check; curb; counteract; subdue.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 controlling
   adj 1: able to control or determine policy; "a controlling
       interest in the firm"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top