ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clank

K L AE1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clank-, *clank*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clank(vi) เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank(vt) ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank(n) เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clangor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clank(แคลงคฺ) {clanked,clanking,clanks} n. เสียงกระทบของโลหะสองชิ้น vt. มีเสียงดังกล่าว,

English-Thai: Nontri Dictionary
clank(n) เสียงลากโซ่
clank(vi) มีเสียงลากโซ่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir... [gate creaks and clanks as it dials] We're dialing now?ท่าน ครับ เรากำลัง เชื่อมต่อ ตอนนี้แล้วเหรอ? Air: Part 1 (2009)
(Spoon clanks loudly) (both laugh)พ่อคิดว่าแกมีเรียนเช้า The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
(Door clanks and creaks). Ice Queen (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLANK K L AE1 NG K
CLANKING K L AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clank (v) klˈæŋk (k l a1 ng k)
clanks (v) klˈæŋks (k l a1 ng k s)
clanked (v) klˈæŋkt (k l a1 ng k t)
clanking (v) klˈæŋkɪŋ (k l a1 ng k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] clank; clang; sound of metal, #25,538 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からんからん[karankaran] (adv-to) (on-mim) clank clank [Add to Longdo]
がたっと[gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
がちゃりと[gacharito] (adv) (on-mim) with a clank [Add to Longdo]
ごとり[gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
金属音[きんぞくおん, kinzokuon] (n) metallic sound; metallic clank [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\ (kl[a^][ng]k), n. [Akin to clink, and of imitative
   origin; cf. G. klang sound, D. klank. Cf. {Clang}.]
   A sharp, brief, ringing sound, made by a collision of
   metallic or other sonorous bodies; -- usually expressing a
   duller or less resounding sound than clang, and a deeper and
   stronger sound than clink.
   [1913 Webster]
 
      But not in chains to pine,
      His spirit withered with tyeur clank.  --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\, v. t. [imp. & p. p. {Clanked}; p. pr. & vb. n.
   {Clanking}.]
   To cause to sound with a clank; as, the prisoners clank their
   chains.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\, v. i.
   To sound with a clank.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clank
   n 1: a loud resonant repeating noise; "he could hear the clang
      of distant bells" [syn: {clang}, {clangor}, {clangour},
      {clangoring}, {clank}, {clash}, {crash}]
   v 1: make a clank; "the train clanked through the village"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top