ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumspect

S ER1 K AH0 M S P EH2 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumspect-, *circumspect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circumspect(adj) ที่คิดอย่างรอบคอบ, Syn. cautious, careful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumspectadj. รอบคอบ, ระมัดระวัง, See also: circumspectness n. ดูcircumspect
circumspectionn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ,

English-Thai: Nontri Dictionary
circumspect(adj) ระมัดระวัง, ระวัง, ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ, ความระมัดระวัง, ความระวัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ(adv) carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai Definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
ขอบไร(n) circumspect, See also: discretion, prudence, completeness, complement, carefulness, Syn. ความรอบคอบ, ความทั่วถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอยเหตุ[khøihēt] (v) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee  FR: observer
เลียบเคียง[līepkhīeng] (v) EN: approach ; make an overture ; be circumspect
รัดกุม[ratkum] (v) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient
รอบคอบ[røpkhøp] (v) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet  FR: être prudent
รอบคอบ[røpkhøp] (adj) EN: circumspect ; careful ; cautious  FR: circonspect ; attentif
รอบคอบ[røpkhøp] (adv) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously  FR: prudemment
ยั้งคิด[yangkhit] (v) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIRCUMSPECT S ER1 K AH0 M S P EH2 K T
CIRCUMSPECTION S ER2 K AH0 M S P EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumspect (j) sˈɜːʳkəmspɛkt (s @@1 k @ m s p e k t)
circumspectly (a) sˈɜːʳkəmspɛktliː (s @@1 k @ m s p e k t l ii)
circumspection (n) sˌɜːʳkəmspˈɛkʃən (s @@2 k @ m s p e1 k sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumspect \Cir"cum*spect\, a. [L. circumspectus, p. p. of
   circumspicere to look about one's self, to observe; circum +
   spicere, specere, to look. See {Spy}.]
   Attentive to all the circumstances of a case or the probable
   consequences of an action; cautious; prudent; wary.
 
   Syn: See {Cautious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumspect
   adj 1: heedful of potential consequences; "circumspect actions";
       "physicians are now more circumspect about recommending
       its use"; "a discreet investor" [syn: {circumspect},
       {discreet}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top