ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebrate

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebrate-, *cerebrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cerebrate[VI] คิด, See also: ใช้ความคิด, Syn. think

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebrate(เซอ'ริเบรท) vi.,vt. คิด,ใช้สมอง,ใคร่ครวญ, See also: cerebration n.
decerebrate(ดีเช'ริเบรท) vt. ตัดสมองออก,แยกสมองออกจากไขสันหลัง, See also: decerabration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cerebrate \Cer"e*brate\, v. i. (Physiol.)
   To exhibit mental activity; to have the brain in action.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cerebrate
   v 1: use or exercise the mind or one's power of reason in order
      to make inferences, decisions, or arrive at a solution or
      judgments; "I've been thinking all day and getting nowhere"
      [syn: {think}, {cogitate}, {cerebrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top