ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bote

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bote-, *bote*
Possible hiragana form: ぼて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saboteur(แซบบะเทอ') n. ผู้ก่อวินาศกรรม,ผู้ทำลายโดยเจตนาก่อกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boteค่าทดแทน, ค่าทำขวัญ (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อนทำลาย[v.] (bǿnthamlāi) EN: undermine ; subvert   FR: saboter
นักก่อวินาศกรรม[n. exp.] (nak kø winātsakam) EN: saboteur   FR: saboteur [m]
ไส[v.] (sai) EN: plane   FR: raboter
ไสกบ[v.] (saikop) EN: plane   FR: raboter

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTERO B OW0 T EH1 R OW0
BOTELER B AA1 T AH0 L ER0
BOTELHO B OW0 T EH1 L OW0
BOTELLO B OW0 T EH1 L OW0

German-Thai: Longdo Dictionary
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Bote(n) |der, pl. Boten| ผู้ที่ส่งข่าวสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bote {m} | Boten {pl}messenger | messengers [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}summoner | summoners [Add to Longdo]
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}carrier | carriers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata) [Add to Longdo]
サボタージュ員[サボタージュいん, sabota-ju in] (n) (obsc) saboteur [Add to Longdo]
ロボティックス;ロボティクス[, roboteikkusu ; roboteikusu] (n) robotics [Add to Longdo]
蝦蛄葉サボテン[しゃこばサボテン, shakoba saboten] (n) Christmas cactus; crab cactus [Add to Longdo]
大規模停電[だいきぼていでん, daikiboteiden] (n) major power outage; massive blackout [Add to Longdo]
張りぼて[はりぼて, haribote] (n) papier mache; (objects made of) laminated paper and-or cloth [Add to Longdo]
覇王樹;仙人掌[さぼてん;はおうじゅ(覇王樹);サボテン;シャボテン, saboten ; haouju ( haou ki ); saboten ; shaboten] (n,adj-no) (uk) (only the サボ, シャボ, etc. readings are from sabao) cactus (por [Add to Longdo]
腹ボテ;腹ぼて[はらぼて(腹ぼて);はらボテ(腹ボテ), harabote ( hara bote ); hara bote ( hara bote )] (n) showing (i.e. being visibly pregnant); someone who is visibly pregnant [Add to Longdo]
妨害工作員[ぼうがいこうさくいん, bougaikousakuin] (n) saboteur [Add to Longdo]
妨業員[ぼうぎょういん, bougyouin] (n) saboteur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bote \Bote\, n. [Old form of boot; -- used in composition. See
   1st {Boot}.] (Law)
   (a) Compensation; amends; satisfaction; expiation; as, man
     bote, a compensation or a man slain.
   (b) Payment of any kind. --Bouvier.
   (c) A privilege or allowance of necessaries.
     [1913 Webster]
 
   Note: This word is still used in composition as equivalent to
      the French estovers, supplies, necessaries; as,
      housebote, a sufficiency of wood to repair a house, or
      for fuel, sometimes called firebote; so plowbote,
      cartbote, wood for making or repairing instruments of
      husbandry; haybote or hedgebote, wood for hedges,
      fences, etc. These were privileges enjoyed by tenants
      under the feudal system. --Burrill. --Bouvier.
      --Blackstone.
      [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 bote
  boat

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bote /boːtə/ 
  messenger; summoner

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top