Search result for

be under

(53 entries)
(0.0534 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be under-, *be under*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be under[PHRV] อยู่ข้างใต้, See also: อยู่ใต้, อยู่ภายใต้, Syn. be beneath
be under[PHRV] น้อยกว่า (จำนวน), Syn. drop below
be under[PHRV] อยู่ในบังคับของ, See also: อยู่ใต้บังคับบัญชาของ, Syn. come under, fall under, fall beneath
be under[PHRV] ได้รับการรักษาจาก
be under oath[IDM] สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง, Syn. be on oath
be under orders[IDM] ทำตามคำสั่ง
be under an illusion[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน, Syn. labour under
be under the weather[IDM] ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
be under the impression[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน
be under starter's orders[IDM] คอยสัญญาณ (ให้เริ่มการแข่งขัน), Syn. come under

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From tonight, Camelot will be under curfew.หลังจากคืนนี้ ห้ามมีการเข้าออกยามวิกาลที่คาเมลอต The Labyrinth of Gedref (2008)
He has to be under the main clock Paddington Station, 11 am, or no deal.เขาต้องอยู่ที่ใต้นาฬิกาใหญ่สถานีแพดดิงตัน 11 โมง ไม่งั้นยกเลิกข้อตกลง The Bank Job (2008)
Not only military matters, but every and all state affairs shall now... be under your command.ไม่เฉพาะด้านการทหารเท่านั้น แต่รวมถึงทุกๆภาระกิจของประเทศจะอยู่... ภายใต้การนำของท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
We want to stay alone, we don't want to be under anyone.ฉันต้องการความช่วยเหลือ ฉันมีงานให้ทำ Gomorrah (2008)
We don't like to be under people.ฉันรู้ว่าพวกเธอไม่กลัวใคร Gomorrah (2008)
- Under your towel. - Why would it be under our towel?ข้างใต้น่ะ ทำไมคิดว่ามันจะมาอยู่ในผ้าขนหนูฉันล่ะ? The Ruins (2008)
This is the largest operation that MNU has ever undertaken, and we believe that it is going to be undertaken successfully.นี่คือมาตรการที่ใหญ่โต ที่ MNU ได้เคยทำมา และเราเชื่อมั่นว่า มันจะดำเนินไปจนประสบความสำเร็จ District 9 (2009)
BOY: Uh, pretty stupid to be undercover in a police car.ฉันเป็นสาบลับ เด็ก ออกไปห่างๆ Some Kinda Love (2009)
You will be under 24-hour supervision, and you will not leave these premises.คุณจะอยุ่ภายใต้การเฝ้าระวัง 24 ชม. และคุณจะไม่สามารถออกจากบริเวณนี้ได้ The Fourth Kind (2009)
Sam, you could be under her spell right now.อะไรล่ะ Sex and Violence (2009)
But it's an ongoing process, Sky, and we have gotta be understanding.แต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป สกาย และเราต้องพยามทำความเข้าใจ Seven Thirty-Seven (2009)
He may be under the delusion that he is working for god.แต่เขาต้องคิดว่า เขาทำงานให้กับพระเจ้า Demonology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be underAn answer from her couldn't be understood.
be underApplicants must be under thirty years old.
be underHe can't be under thirty.
be underIt is not easy to be understood by everybody.
be underThat would be twenty-seven words instead of four, and while the bare message of the longer statement would be understood, the persuasive force would be lost.
be underThe future progressive tense is used when expressing events and action in progress at some future point, however the example sentence cannot be understood in that way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหนี้บุญคุณ[V] be indebted to, See also: be under an obligation, Example: ผมเป็นหนี้บุญคุณเขา
สังกัด[V] belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้
อยู่กรรม[V] be under interdiction, See also: stay alone at a peaceful place, be under penalty of infringement on the Buddhist ruling, Example: พระรูปนั้นต้องอยู่กรรมเพื่อออกจากอาบัติ, Thai definition: แยกตนออกไปประพฤติวัตรเพื่อออกจากอาบัติสังฆาทิเสส (ใช้แก่ภิกษุ)
อยู่มือ[V] be under control, See also: be in hand, dare not violate, Syn. อยู่หมัด, Example: ทุกอย่างในบริษัทอยู่มือแล้ว, Thai definition: อยู่ในบังคับไม่กล้าฝ่าฝืน, อยู่ในกำมือ
ขึ้นกับ[V] be under, See also: be up to, report to, be under the control of, belong to, be responsible to, Syn. สังกัด, Example: กรมป่าไม้ขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำจะต้อง[v. exp.] (jam ja tǿng) EN: have to ; must ; be under an obligation to   FR: devoir ; avoir l'obligation de
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with   FR: dépendre de ; ressortir à
เลหลัง[X] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down   FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunkhun) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth   
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with   FR: être rattaché à ; dépendre de
ถูกกดดัน[v. exp.] (thūk kotdan) EN: be under pressure (on) ; be pushed to/into   
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution   FR: être inculpé ; être poursuivi en justice
ต้องขัง[v.] (tǿng khang) EN: be under arrest ; be in custody   
ต้องสงสัย[v. exp.] (tǿng songsai) EN: be under suspicion   FR: être soupçonné ; être suspecté
อยู่ในระหว่าง...[v. exp.] (yū nai rawāng …) EN: be under …   FR: être en cours de ...

Japanese-English: EDICT Dictionary
下火になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
疑いをかけられる[うたがいをかけられる, utagaiwokakerareru] (exp,v1) to be under suspicion [Add to Longdo]
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator [Add to Longdo]
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P) [Add to Longdo]
捨てたものではない[すてたものではない, sutetamonodehanai] (exp) not without its worth; not to be undervalued [Add to Longdo]
潜く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to be underwater from the neck down; to collect shells, seaweed, etc. by diving under the water; (2) to force something under the surface of the water [Add to Longdo]
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of [Add to Longdo]
沈下橋[ちんかばし, chinkabashi] (n) bridge designed to be underwater during a flood [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top