ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accosted

AH0 K AA1 S T AH0 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accosted-, *accosted*, accost, accoste
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You recognized House's name, and you're the first patient I've seen who actually enjoyed being accosted by him.คุณระบุชื่อเฮาส์ และคุณเป็นคนไข้คนแรกที่ฉันเคยเห็น ที่มีความสนุกไป\\\ กับการรักษาของเขา Lucky Thirteen (2008)
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
Like telling him how you verbally accosted us last night?เช่นบอกเขาว่าเมื่อคืนนี้ เธอกล่าวหาเราเสียๆ หายๆ ยังไงน่ะเหรอ Reckoning (2012)
But now that you accosted me during my me time,แต่ตอนนี้ที่คุณมาล้ำเส้นผม ในเวลาส่วนตัว Zane vs. Zane (2013)
After the bar fight, apparently he accosted some family in their house.หลังจากก่อเหตุที่บาร์ ดูเหมือนเขาจะบุกไปอีกบ้าน PTZD (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accostedThe beggar accosted me for money.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOSTED AH0 K AA1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accosted (v) ˈəkˈɒstɪd (@1 k o1 s t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accosted \Ac*cost"ed\, a. (Her.)
   Supported on both sides by other charges; also, side by side.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accost \Ac*cost"\ (#; 115), v. t. [imp. & p. p. {Accosted}; p.
   pr. & vb. n. {Accosting}.] [F. accoster, LL. accostare to
   bring side by side; L. ad + costa rib, side. See {Coast}, and
   cf. {Accoast}.]
   1. To join side to side; to border; hence, to sail along the
    coast or side of. [Obs.] "So much [of Lapland] as accosts
    the sea." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To approach; to make up to. [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak to first; to address; to greet. "Him, Satan thus
    accosts." --Milton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top