ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unavoidable-

AH2 N AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unavoidable, *unavoidable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unavoidable(adj) ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. inescapable, impending, inevitable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unavoidable accidentอุบัติเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable casualtyวินาศภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable causeเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I agree with Mr. Rank that there are unavoidable religious implications at stake.ฉันเห็นด้วยกับนายอันดับ ว่ามีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางศาสนาที่ถือหุ้น Contact (1997)
But it's unavoidable if it's work.ฉันจะไปโทษชิซูรุได้ไงถ้ามันเป็นเรื่องงาน Heavenly Forest (2006)
It was unavoidable for him to mature.พวกเราตำหนิเขาไม่ได้หรอก ถ้าหากเขาโตขึ้น Episode #1.13 (2009)
Since every aspect of everyday life, from shopping to taking care of business will be affected by this attack, it seems certain that punishment will be unavoidable even if it was only a pleasure crime.ตอนนี้บริการทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การชอปปิ้งตลอดไปจนถึงการบริหารธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ สงสัยว่า คงจะหลีกเลี่ยงความผิดไม่ได้แล้วนะครับ ถึงจะเพราะแค่คึกคะนองก็เถอะ Summer Wars (2009)
Dr. Bell was afraid that if the doorway between the two sides was ever opened that the unavoidable conclusion... only one world would remain.ดร.เบลล์เกรงว่าเมื่อประตู ระหว่างโลกทั้งสอง เปิดเข้าหากัน คงเกิดการปะทะ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Momentum Deferred (2009)
It means the natural and unavoidable catastropheหมายถึงภัยธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดจะป้องกันได้ พินาศภัยพวกนั้น In This Home on Ice (2010)
I'm unavoidable for 48 hours.นายหลบฉันไม่ได้ ไปอีก 48 ชั่วโมง True Genius (2012)
♪ The unavoidable sun. ♪The unavoidable sun. The Sun (2013)
♪ The unavoidable sun weighs my head ♪The unavoidable sun weighs my head The Sun (2013)
I'm aware that there has been some concerns about the unavoidable raid on Candor so let me be clear.ฉันเข้าใจดีว่ามีความกังวล เกี่ยวกับการเข้าโจมตีเขตผู้ซื่อสัตย์ ฉันขอย้ำอีกครั้ง Insurgent (2015)
And when you come to that horrible, unavoidable realization, you accept it or you kill yourself.เมื่อคนได้รู้ความจริงที่เลวร้ายและแน่นอนนั้น ถ้าไม่ยอมรับมัน ก็ต้องฆ่าตัวตาย Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unavoidableDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
unavoidableHe had to part from her owing to unavoidable circumstances many years ago.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNAVOIDABLE AH2 N AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unavoidable (j) ˌʌnəvˈɔɪdəbl (uh2 n @ v oi1 d @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不免[bù miǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ, ] unavoidable, #11,189 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unavoidable \Un`a*void"a*ble\, a.
   1. Not avoidable; incapable of being shunned or prevented;
    inevitable; necessary; as, unavoidable troubles.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Not voidable; incapable of being made null or void.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Unavoidable hemorrhage} (Med.), hemorrhage produced by the
    afterbirth, or placenta, being situated over the mouth of
    the womb so as to require detachment before the child can
    be born.
    [1913 Webster] -- {Un`a*void"a*ble*ness}, n. --
    {Un`a*void"a*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unavoidable
   adj 1: impossible to avoid or evade:"inescapable conclusion";
       "an ineluctable destiny"; "an unavoidable accident" [syn:
       {ineluctable}, {inescapable}, {unavoidable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top