ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-shah-

SH AA1   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: shah, *shah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Shah[N] กษัตริย์, Syn. king, dictator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shah(ชา) n. (อิหร่าน) กษัตริย์., See also: shahdom n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes sir, we pride ourselves on service You're the boss, the king, the shah!ท่านครับ พวกเราภูมิใจที่จะบริการ ท่านคือเจ้านาย ราชา Aladdin (1992)
Shah Jahan built the Taj Majal as a monument to his undying love for his wife.ชาห์ จาฮาน สร้าง ทัช มาฮาล เป็นอนุสรน์สถานแสดงความรักที่มีต่อภรรยา Pilot (2005)
Since Shahjahan built the Taj mahal in India... we will have to go there to see it... and you have always complained that you have never been thereตั้งแต่กษัตริย์จาฮานสร้างทัซมาฮานในอินเดีย เราจะไปดูที่นั่นกับตา... ลูกบ่นเสมอว่าไม่เคยเห็นที่นั่น Namastey London (2007)
Gautam Shah.กิวทัม ซาฮ์ Heyy Babyy (2007)
Do you have any children, Mr. Shah?คุณมีลูกๆ บ้างไหมค่ะ คุณชาอาร์? The Visitor (2007)
Hitesh Shah, 24 out of 25.ฮีเตช ชาฮ์ 24 ส่วน 25 Like Stars on Earth (2007)
Hitesh Shah, 24 out of 25.ฮีเตช ชาฮ์ 24 ส่วน 25 Like Stars on Earth (2007)
They said they need me to become shahid for martyrdom.พวกเขาต้องการให้ฉันไปปฏิบัติการ เป็นนักรบพลีชีพ Body of Lies (2008)
Hey, you know, we got that caviar the Shah of Iran sent me.เอ้อ รู้แล้ว เรามีไข่ปลาคาร์เวียร์ ที่ท่านซาร์ของอิหร่านส่งมาให้ผม Frost/Nixon (2008)
It was built by the Shah Jahan for his favorite wife.มันถูกสร้างขึ้นโดย ชาห์ ชหานชีร์ สำหรับมเหสีองค์โปรดของพระองค์ VS. (2009)
Now the only mint outside of the US capable of printing our money, belonged to the Shah of Iran.โรงกษาปณ์มีอยู่นอกสหรัฐ ที่สามารถพิมพ์แบ๊งค์ดอลล่าปลอมได้ ของชาห์แห่งอิหร่าน/ระหว่างสงครามอิหร่าน-อิรัก มันหายไป The A-Team (2010)
She now roams the snow mountains of Shahmir.ตอนนี้นางท่องไปทั่วเทือกเขา ที่ปกคลุมด้วยหิมะแห่งชาเมียร์ Your Highness (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAH    SH AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shah    (n) ʃˈaː (sh aa1)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shah \Shah\ (sh[aum]), n. [Per. sh[=a]h a king, sovereign,
   prince. Cf. {Checkmate}, {Chess}, {Pasha}.]
   A former title of the supreme ruler in certain Eastern
   countries, especially Persia and Iran. [Written also
   {schah}.]
   [1913 Webster +PJC]
 
   {Shah Nameh}. [Per., Book of Kings.] A celebrated historical
    poem written by Firdousi, being the most ancient in the
    modern Persian language. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Shah
   n 1: title for the former hereditary monarch of Iran [syn:
      {Shah}, {Shah of Iran}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 shah /za/ 
  shah

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top