ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pitiable-

P IH1 T IY0 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pitiable, *pitiable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitiable(adj) น่าสงสาร, See also: น่าเวทนา, น่าสังเวช, Syn. miserable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pitiable(พิท'ทิอะเบิล) adj. น่าสงสาร, น่าเวทนาน่าดูถูก, See also: pitiableness n. pitiably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
pitiable(adj) น่าสงสาร, น่าสมเพช, น่าเวทนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't I look pitiable to you?แล้วฉันดูน่าสงสารอย่างนั้นรึ ? Autumn in My Heart (2000)
Oh, such a pitiable waste.ช่างน่าเสียดายอะไรเช่นนี้ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Such a pitiable waste.เสียดายชะมัด Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pitiableAs a parent I was in a truly pitiable state.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุเรศ(adj) pitiable, See also: shameful, awful, dreadful, God-awful, pitiful, obscene, Syn. น่าสมเพช, น่าสังเวช, Example: หยุดพฤติกรรมเห็นแก่ได้อย่างน่าทุเรศนี่เสียที, Notes: (ปาก)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PITIABLE P IH1 T IY0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pitiable (j) pˈɪtɪəʳbl (p i1 t i@ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedauernswert; bemitleidenswert { adj } | bedauernswerter | am bedauernswertestenpitiable | more pitiable | most pitiable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitiable \Pit"i*a*ble\, a. [Cf. OF. pitiable, F. pitoyable.]
   Deserving pity; wworthy of, or exciting, compassion;
   miserable; lamentable; piteous; as, pitiable persons; a
   pitiable condition; pitiable wretchedness.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Sorrowful; woeful; sad. See {Piteous}.
     [1913 Webster] -- {Pit"i*a*ble*ness}, n. --
     {Pit"i*a*bly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pitiable
   adj 1: inspiring mixed contempt and pity; "their efforts were
       pathetic"; "pitiable lack of character"; "pitiful
       exhibition of cowardice" [syn: {pathetic}, {pitiable},
       {pitiful}]
   2: deserving or inciting pity; "a hapless victim"; "miserable
     victims of war"; "the shabby room struck her as
     extraordinarily pathetic"- Galsworthy; "piteous appeals for
     help"; "pitiable homeless children"; "a pitiful fate"; "Oh,
     you poor thing"; "his poor distorted limbs"; "a wretched
     life" [syn: {hapless}, {miserable}, {misfortunate},
     {pathetic}, {piteous}, {pitiable}, {pitiful}, {poor},
     {wretched}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top