ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mordant-

M AO1 R D AH0 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mordant, *mordant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mordant[ADJ] เย้ยหยัน, See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี, Syn. sarcastic, biting, trenchant
mordant[ADJ] ซึ่งทำให้ติดสีย้อม
mordant[N] สารที่ช่วยให้สีย้อมติดเนื้อผ้าหรือวัสดุอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mordant(มอร์'เดินทฺ) adj. กัดกร่อน,แสบเสียว,เสียดสี,ซึ่งทำให้ติดสีย้อม n. สารที่ใช้ติดสีย้อม,สารกัดกร่อน,=mordent (ดู) . vt. ใส่สารดังกล่าว., See also: mordancy n., Syn. biting ###A. bland

English-Thai: Nontri Dictionary
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mordantมอร์แดนต์, สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อมในการย้อมสี เช่น การย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าบางชนิดต้องใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ ถ้าใข้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันถึงแม้จะเป็นเส้นใยและสีย้อมชนิดเดียวกันก็จะให้สีต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mordantมอร์แดนท์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึ่งกัด [adj.] (seung kat) FR: mordant

CMU English Pronouncing Dictionary
MORDANT    M AO1 R D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mordant    (j) mˈɔːdnt (m oo1 d n t)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mordant \Mor"dant\, a. [F., p. pr. of mordere to bite; L.
   mordere. See {Morsel}.]
   1. Biting; caustic; sarcastic; keen; severe.
    [1913 Webster]
 
   2. (Dyeing & Calico Printing) Serving to fix colors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mordant \Mor"dant\, n. [F., originally, biting.]
   1. Any corroding substance used in etching.
    [1913 Webster]
 
   2. (Dyeing & Calico Printing) Any substance, as alum or
    copperas, which, having a twofold attraction for organic
    fibers and coloring matter, serves as a bond of union, and
    thus gives fixity to, or bites in, the dyes.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gilding) Any sticky matter by which the gold leaf is made
    to adhere.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mordant \Mor"dant\, v. t. [imp. & p. p. {Mordanted}; p. pr. &
   vb. n. {Mordanting}.]
   To subject to the action of, or imbue with, a mordant; as, to
   mordant goods for dyeing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mordant
   adj 1: harshly ironic or sinister; "black humor"; "a grim joke";
       "grim laughter"; "fun ranging from slapstick clowning ...
       to savage mordant wit" [syn: {black}, {grim}, {mordant}]
   2: of a substance, especially a strong acid; capable of
     destroying or eating away by chemical action [syn: {caustic},
     {corrosive}, {erosive}, {vitriolic}, {mordant}]
   n 1: a substance used to treat leather or other materials before
      dyeing; aids in dyeing process

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top