ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-indoors-

IH1 N D AO2 R Z   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indoors, *indoors*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indoors[ADV] ในบ้าน, See also: ในร่ม, Syn. inside, within, Ant. outdoors, outside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indoors(อินดอร์ซ) adv. ในบ้าน,ในร่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
indoors(adv) ในร่ม,ในบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remain indoors until you receive further instructions.ยังคงอยู่ในบ้านจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม First Blood (1982)
Oh, hundreds, I should think. You have to stay indoors to avoid them.โอ้ร้อยฉันควรจะคิดว่า คุณต้องอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงพวกเขา The Russia House (1990)
Remain indoors and take all measures to stay warm, burning any fuel sources until the storm is over.ให้ทุกคนอยู่ในที่กำบัง และพยายามทำตัวให้อุ่น... The Day After Tomorrow (2004)
Indoors by 9, in your room by 11.เข้าบ้านก่อน 3 ทุ่ม เข้านอนก่อน 5 ทุ่ม Monster House (2006)
True, she talks a lot, but I'll keep her indoors and won't let her out.จะอนุโลมกันบ้างไม่ได้รึไง คุณจะยึดหลักนโยบาย โดยไม่นึกถึงปัญหาความยากจน Golden Door (2006)
SHE'S REALLY MORE OF THE INDOORS TYPE OF GIRL.เธอออกจะเป็นคน ประเภทที่อยู่แต่ในบ้านมากกว่า Poison Ivy (2007)
But it's pretty hard being cooped indoors too.แต่มันยากน่าดูที่ต้องโดนจำกัดบริเวณให้อยู่แต่ข้างในอาคาร 5 Centimeters Per Second (2007)
Everyone move indoors immediately. - Sir, you can't stay here.ไปเร็ว คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว 2012 (2009)
We're recommending that people stay indoors until further notice.เราขอให้ทุกท่าน อยู่ในบ้านเรื่อน จนกว่าจะมีประกาศครั้งต่อไป Knowing (2009)
I can get a sunburn indoors at night, and according to recent legend, I have no soul, but I'm here to say that this very curse is what makes me unique.อยู่ในที่ร่มกลางคืนก็ถูกแดดเผาได้ ถ้าพูดตามตำนานโบราณล่ะก็ ฉันไม่มีวิญญาณด้วย แต่ฉันจะบอกว่า คำสาปนี้แหละ Born This Way (2011)
We're indoors now.- นิคมาแล้ว! - ไง! The Art of Getting By (2011)
It kept us indoors for weeks.มันทำให้เราต้องเก็บซ่อนตัวอยู่แต่ภายในบ้านเป็นสัปดาห์ Ordinary People (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indoorsAll I want to do during the dog days is stay indoors and keep out of the sun.
indoorsBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
indoorsCatherine stayed indoors because it was raining.
indoorsDon't stay indoors because it is cold outside.
indoorsI stayed indoors because it rained.
indoorsI taught Miyuki how to keep a dog indoors.
indoorsIt rained heavily all day, during which time I stayed indoors.
indoorsIt's a pity for you to have to stay indoors in this weather.
indoorsIt was raining hard, so that we played indoors.
indoorsI usually stay indoors on Sunday.
indoorsI would rather go out than stay indoors.
indoorsLet's take a rest in the garden instead of indoors.

CMU English Pronouncing Dictionary
INDOORS IH1 N D AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indoors (a) ˌɪndˈɔːz (i2 n d oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在室内[zài shì nèi, ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indoors \In"doors`\, adv.
   Within the house; -- sometimes separated, {in doors}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indoors
   adv 1: within a building; "in winter we play inside" [syn:
       {inside}, {indoors}] [ant: {alfresco}, {out of doors},
       {outdoors}, {outside}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top